Paginacija

Alofoni u slovenskom i hrvatskom jeziku
Alofoni u slovenskom i hrvatskom jeziku
Sanja Stepušin
Rad prikazuje fonetsko-fonološki odnos dvaju bliskosrodnih jezika u kontaktu, hrvatskog i slovenskog te međusobni utjecaj jednog srodnog jezičnog sustava na drugi, kao i interferencije do kojih dolazi zbog razlika u sustavima. Na temelju kontrastivnog proučavanja fonoloških sustava hrvatskog i slovenskog jezika uspostavlja se sustav grešaka koji se najviše očituje prilikom izgovora pojedinih glasnika i njihovih izgovornih varijanata. U uvodnom dijelu uspoređuju se fonološki sustavi...
Alternativno nakladništvo
Alternativno nakladništvo
Lucijana Pendo
Rad prikazuje i analizira nakladništvo nezavisne scene u Hrvatskoj, stavljajući u prvi plan nakladnike knjiga koji izdali veći broj knjiga u posljednjih dvadesetak godina te opstaju iako njihova djelatnost nije komercijalna. Detaljno se analizira rad dvaju nakladnika: Bratstvo duša i Što čitaš. Sa stajališta bibliotekarske struke rad nastoji raspraviti probleme katalogizacije izdanja koja nemaju standardni kataložni opis i dovoljno informacija na preliminarnim stranicama, pa zadaju...
Američki pokret za građanska prava iz perspektive jugoslavenskih novina
Američki pokret za građanska prava iz perspektive jugoslavenskih novina
Tomislav Funtek
Jugoslavenske novine izvještavaju svoje čitatelje o američkom građanskom pokretu. Novine govore o pokretu u njegovom političkom, ekonomskom, društvenom, kulturnom i sportskom kontekstu. U političkom kontekstu novine pišu o Kingu i njegovim umjerenim metodama borbe za građanska prava, ali i o metodama radikalnijih Afroamerikanaca. te kako raste politička moć afroameričkog društva. Iznosi se djelovanje američke visoke politike, koja u različitim prilikama zauzima ili...
Analiza Aristejina pisma u latinskom prijevodu Matije Grbca
Analiza Aristejina pisma u latinskom prijevodu Matije Grbca
Barbara Moštak
Tema ovog diplomskog rada je Aristejino pismo u prijevodu hrvatskog humanista Matije Grbića. U radu se navode osnovne informacije o životu i literarnom djelovanju Grbića te opis izdanja njegovog prijevoda Aristejina pisma. Navedeni su opći podaci o Aristejinom pismu, njegovom autoru, dataciji, povijesnim okolnostima njegova nastanka i recepciji. Ukratko su izneseni i sadržaj i struktura pisma. Središnji dio rada čini analiza i usporedba tri odlomka grčkog teksta i Grbićeva latinskog...
Analiza distribucije glagolskih vrsta u općem korpusu hrvatskoga jezika
Analiza distribucije glagolskih vrsta u općem korpusu hrvatskoga jezika
Danijel Sztjepan Blazsetin
Hrvatske gramatike i preskriptivni priručnici klasificiraju glagole u glagolske vrste prema njihovim morfosintaktičkim karakteristikama. Frekvencijski se podaci o glagolskim vrstama u hrvatskim priručnicima temelje na malom broju glagola. Zaključci poput brojnosti ili produktivnosti nekog razreda doneseni su bez uvida u veliki korpus. Dosadašnje su podjele crpile glagole iz korpusa koji su sastavljeni od književnih djela i kao takvi predstavljaju umjetni oblik hrvatskoga jezika, a...
Analiza dostupnosti osobnih podataka nastalih prije i nakon 2000. godine
Analiza dostupnosti osobnih podataka nastalih prije i nakon 2000. godine
Josip Humjan
U diplomskom radu uspoređuje se dostupnost osobnih podataka nastalih u 19. i 20 stoljeću s onima iz 21. stoljeća. Pod terminom „dostupnost“ podrazumijeva se dostupnost podataka u trenutku pisanja rada. Prvi će dio rada de facto odnosi na genealoška istraživanja, ali u manjoj mjeri i na druge vrste istraživanja (npr. imovinsko-pravnih odnosa). Analiziraju se izvori u kojima se ti podaci nalaze, njihova dostupnosti očuvanost, relevantnost i sl. te prikazuju kvalitativne i...
Analiza govora i govorne izvedbe katoličkih propovjednika
Analiza govora i govorne izvedbe katoličkih propovjednika
Ivana Biondić
Kriteriji javnog govora smještaju propovijed među retoričke vrste te homiletiku otvaraju promišljanju o važnosti pripreme i izvedbe same propovijedi. U ovom je radu prvo prikazan teorijski dio o osnovnim pojmovima: propovijed, retorika, retorički dizajn, govorna izvedba i dosadašnjim istraživanjima na tu temu. U analizi se promatralo elemente retoričkog dizajna: uvod, zaključak, figurativnost i argumentacija te parametri govorne izvedbe koji najviše utječu na stvaranje...
Analiza hrvatskih knjižnica na Facebooku pomoću alata Likealyzer
Analiza hrvatskih knjižnica na Facebooku pomoću alata Likealyzer
Viktorija Šegina
Tema ovog diplomskog rada je analiza hrvatskih županijskih matičnih knjižnica na Facebooku pomoću alata LikeAlyzer. Rad je podijeljen na dva dijela. Prvi dio temelji se na stručnoj literaturi o istraživanjima na tu temu. Početak rada osvrnuo se na provođenje marketinga u neprofitnim organizacijama, s naglaskom na knjižnice, a zatim je prikazana prednost prisutstva knjižnica na Facebooku. Kako bi se knjižnicu moglo uspješno predstavljati na društvenim mrežama, potreban je...
Analiza i interpretacija kurikuluma i udžbenika iz Likovne umjetnosti iz perspektive rodne ravnopravnosti
Analiza i interpretacija kurikuluma i udžbenika iz Likovne umjetnosti iz perspektive rodne ravnopravnosti
Leopold Rupnik
Rad se bavi istraživanjem rodne osjetljivosti udžbeničkih tekstova, nastavnoga programa i kurikuluma iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost te mjeri razlike u stupnju rodne osviještenosti novijih i starijih publikacija i programskih, odnosno kurikulumskih dokumenata. Cilj rada je pokazati na koji način spomenuti udžbenici i obrazovni dokumenti komuniciraju pitanja rodne i ženske problematike te na koncu kroz rad dati konkretne primjere rodno osjetljivih didaktičkih materijala.
Analiza i primjena programskog jezika Python u nastavi informatike
Analiza i primjena programskog jezika Python u nastavi informatike
Antonio Kovač
Europska komisija predlaže osam ključnih kompetencija koje je potrebno ostvariti već pri završetku osnovnoškolskog obrazovanja. Jedna od kompetencija jest i digitalna kompetencija koja sve više predstavlja jednu od najvažnijih kompetencija svakog pojedinca. Uz digitalnu kompetenciju vežu se informacijsko-komunikacijske vještine, a podrazumijevaju uporabu računala i mreže kao temeljnih sredstava za pristup i razmjenu informacija, te komunikaciju. Informatika, kao ključan školski...
Analiza i usporedba zbirke domaćeg i stranog filma u Knjižnicama grada Zagreba i Hrvatskom filmskom arhivu na temelju poznatih filmskih nagrada
Analiza i usporedba zbirke domaćeg i stranog filma u Knjižnicama grada Zagreba i Hrvatskom filmskom arhivu na temelju poznatih filmskih nagrada
Petar Ćosović
Uloga narodne knjižnice i arhiva je promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu i baštini, kao i izgradnja zbirke koja će omogućiti pristup širokom i raznolikom spektru građe. Cilj ovog rada je utvrditi utječe li dodjela odabranih filmskih nagrada na nabavnu politiku i postoje li praznine u zastupljenosti nagrađivanih filmova. Zadani ciljevi rada će se postići provjeravanjem nalaze li se u katalogu Knjižnice grada Zagreba i zbirci Hrvatskog filmskog arhiva filmovi koji su dobili...
Analiza instrumentalnih istraživačkih metoda na međunarodnim kongresima fonetskih znanosti
Analiza instrumentalnih istraživačkih metoda na međunarodnim kongresima fonetskih znanosti
Antonio Klarić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza instrumentalnih istraživačkih metoda na primjeru međunarodnih kongresa u fonetskim znanostima prema određenim kriterijima: međunarodni, dugotrajni, kontinuirani u izvođenju te se koriste instrumentalnim istraživačkim metodama. Analizirane metode odabrane su po principu ispitivanja fiziologije govora te su, u skladu s literaturom, podijeljene na akustičku metodu, metodu vizualnog prikaza (rendgen, ultrazvuk), praćenja pomaka točaka...

Paginacija