Pages

Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Tomislav Dokman
Smještena u području kritičkih sigurnosnih studija te informacijskih i komunikacijskih znanosti, ova disertacija ima osnovni cilj utvrditi predstavljaju li obavještajne informacije iz otvorenih izvora koristan izvor znanja u protuterorizmu i protuteroru. Jedinica analize je tako GTD baza koja je temeljena na podacima iz otvorenih izvora koja bilježi globalne terorističke udare od 1970. naovamo. Podjedinice su terorističke organizacije koje su selektirane prema geografskom kriteriju,...
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Dolores Butić
U doktorskoj disertaciji pod naslovom „Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora” iznosi se nova teza o autorstvu djela Obsidio Iadrensis, koje se prema mišljenju povjesničara smatra jednim od najvrjednijih pripovjednih izvora za poznavanje hrvatske povijesti XIV. stoljeća i jedno od malobrojnih, ali kvalitetnih djela našeg predrenesansnog razdoblja. Nastavljajući i proširujući dosadašnji rad na djelu koji je rezultirao odbacivanjem formulirane pretpostavke o...
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Irina Masnikosa
U radu se istražuje elipsa glagolske skupine (VPE) u hrvatskome s naglaskom na ograničenja informacijske strukture u mogućnostima ostvarivanja i interpretacije. Usporedbom tipova elipse predikata iz višejezične perspektive, testovima konstituencije te ispitivanjem distribucijskih obilježja potvrđuju se prethodne analize VPE “engleskog tipa” kao VPE u hrvatskome. Analizom informacijske strukture ostatka VPE utvrđuje se stupnjevitost obaveznosti kontrastivne intepretacije ostatka s...
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Janja Čulig Suknaić
U ovome je radu putem analize korpusa i analize upitnika ispitana antonimija kao značenjski odnos koji se gradi na pojmovnoj i jezičnoj razini. Rad polazi od teorijskog okvira kognitivne lingvistike, koju promatra kao nastavak razvoja jezikoslovnih promišljanja započetih u strukturalističkoj semantici, a koja se pak nastavljaju na tradiciju promišljanja odnosa suprotnosti antičkih grčkih filozofa. Odnosi suprotnosti nazivaju se krovnim terminom antonimija, koja se iz ovako...
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Krunoslav Puškar
Ovaj se rad bavi analizom i opisom povijesne i suvremene antroponimije potkalničkoga Prigorja na temelju korpusa prikupljenog dugogodišnjim arhivskim i terenskim istraživanjem. U uvodnom se dijelu daje osvrt na zemljopisni, društvenopovijesni, demografski i jezični kontekst istraživana područja, a u narednim se poglavljima donosi popis i analiza utvrđenih osobnih imena, osobnih i obiteljskih nadimaka te prezimena istraživana prostora. Sama osobna imena istraživana su tijekom devet...
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Igor Kusin
Iako je nazočnost pojedinih Židova u gradu potvrđena i ranije, njihov kontinuirani boravak u Zagrebu možemo pratiti od početka XIX. st. i prvih popisa iz 1808. g. (za gradsku jurisdikciju) i iz 1812. g. (za biskupsku jurisdikciju). Prateći antroponimiju zagrebačkih Židova od tih popisa do početka II. svjetskog rata u gradu Zagrebu (u kojem je zajednica desetkovana) ovaj rad analizira više njezinih komponenata: građanska osobna imena (/kinnūy/ “nadimak”) zagrebačkih Židova,...
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Damir Stanić
Slobodni kraljevski grad Bihać bio je do osmanskog osvajanja 1592. jedan od najvažnijih urbanih, a time i sociopolitičkih centara onodobnoga hrvatskog prostora. Izvanredno pozicioniran uz komunikaciju koja je spajala jadranski i panonski prostor, smješten na toku rijeke Une, zaštićen planinama te dobro naseljen i utvrđen, Bihać će vrlo brzo postati važno vojno središte u kontekstu sukoba s Osmanlijama. Desetljećima prije stupanja dinastije Habsburg na ugarsko-hrvatsko prijestolje...
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Tina Laco
S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sustavan pregled onoga što se, tijekom stoljećā, o drami (dramskome tekstu ili izvedbenosti) pisalo, istraživalo i zaključivalo, ovim se radom pokušava stvoriti jasnija slika sveukupnosti dramskoga iskustva spomenutoga područja: postavlja se i opisuje pregled svih bitnih elemenata (časopisa, festivala, teatarskih ustanova, publikacija, znanstvenika, kritičara) koji su obilježili određena razdoblja bosanskohercegovačke kulturne...
Cyber-pragmatika i evolucijski aspekti diskursnih oznaka
Cyber-pragmatika i evolucijski aspekti diskursnih oznaka
Jana Jurčević
Od pojave jezikoslovnog interesa za njihov značaj, diskursne oznake predstavljaju problematičnu kategoriju. Različiti su pristupi s vremenom stvorili terminološku zbrku, a zbog činjenice što sama kategorija nije uniformno definirana, stvoreno je okružje u kojem one svoj status iz pragmatične kategorije počinju mijenjati u rezidualnu kategoriju jezika. Tome je doprinjelo i njihovo proučavanje u sklopu vrlo uskih tema i/ili u okviru specifičnih teorija s vlastitom heuristikom. Ne bi...
Diana Budisavljević i građanska akcija spašavanja djece – žrtava ustaškoga režima
Diana Budisavljević i građanska akcija spašavanja djece – žrtava ustaškoga režima
Nataša Mataušić
Diana Budisavljević (r. Obexer) rodila se u Innsbrucku 1891. godine. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga dr. Julija Budisavljevića. Već od listopada 1941. godine zajedno s većim brojem suradnika nastoji pomoći srpskim ženama s djecom zatočenim u ustaškim logorima. Ta je njena aktivnost među upućenima bila poznata kao Akcija Diana Budisavljević. Akcija je tijekom rata, a naročito 1942. godine po svojem opsegu, broju sudionika i broju spašene srpske djece prerasla u jednu od...
Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike
Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike
Zoran Horvat
Raširenost izazova i zahtjeva nastave matematike u obrazovnim sustavima diljem svijeta dovela je do afirmacije novog interdisciplinarnog znanstvenog područja koje se u široj znanstvenoj zajednici navodi kao „Matematičko obrazovanje“ (eng. Mathematics Education). Pored sadržaja supstratne znanosti, izazovi suvremene nastave matematike predmet su interesa stručnjaka različitih profila (pedagoga, psihologa, sociologa, antropologa, komunikologa i sl.) što implicira kompleksnost...
Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju
Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju
Sandra Kučina Softić
Digitalne tehnologije danas su sastavni dio našeg društva, a razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija je jedna od najvećih revolucija u sferi ljudske komunikacije i upravljanja informacijama. Informacijske i komunikacijske tehnologije utječu na sve aspekte društva, tako i na učenje, poučavanje i istraživanje dajući potencijal za inovativnost, za bolji i veći razvoj vještina potrebnih za tržište rada. U obrazovnom sustavu danas imamo učenike i studente koji su rođeni...

Pages