Pages

Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Tomislav Dokman
Smještena u području kritičkih sigurnosnih studija te informacijskih i komunikacijskih znanosti, ova disertacija ima osnovni cilj utvrditi predstavljaju li obavještajne informacije iz otvorenih izvora koristan izvor znanja u protuterorizmu i protuteroru. Jedinica analize je tako GTD baza koja je temeljena na podacima iz otvorenih izvora koja bilježi globalne terorističke udare od 1970. naovamo. Podjedinice su terorističke organizacije koje su selektirane prema geografskom kriteriju,...
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Dolores Butić
U doktorskoj disertaciji pod naslovom „Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora” iznosi se nova teza o autorstvu djela Obsidio Iadrensis, koje se prema mišljenju povjesničara smatra jednim od najvrjednijih pripovjednih izvora za poznavanje hrvatske povijesti XIV. stoljeća i jedno od malobrojnih, ali kvalitetnih djela našeg predrenesansnog razdoblja. Nastavljajući i proširujući dosadašnji rad na djelu koji je rezultirao odbacivanjem formulirane pretpostavke o...
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Irina Masnikosa
U radu se istražuje elipsa glagolske skupine (VPE) u hrvatskome s naglaskom na ograničenja informacijske strukture u mogućnostima ostvarivanja i interpretacije. Usporedbom tipova elipse predikata iz višejezične perspektive, testovima konstituencije te ispitivanjem distribucijskih obilježja potvrđuju se prethodne analize VPE “engleskog tipa” kao VPE u hrvatskome. Analizom informacijske strukture ostatka VPE utvrđuje se stupnjevitost obaveznosti kontrastivne intepretacije ostatka s...
Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu
Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu
Ivana Kardum Goleš
Ovaj rad je za svoj cilj imao analizu suvremene postkolonijalne književnosti i njenog položaja u odnosu na različite mehanizme moći koji se nisu sustavno proučavali u postkolonijalnoj teoriji. Kako bi se postkolonijalno pismo podvrglo novim čitanjima, odnosno kako bi se ukazalo na neadekvatnost postkolonijalne paradigme u uvažavanju moći i njenih pojavnosti, svrha rada bi se mogla supsumirati kao pokušaj artikulacije neokolonijane stvarnosti. Istraživanje je uključivalo analizu...
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Janja Čulig Suknaić
U ovome je radu putem analize korpusa i analize upitnika ispitana antonimija kao značenjski odnos koji se gradi na pojmovnoj i jezičnoj razini. Rad polazi od teorijskog okvira kognitivne lingvistike, koju promatra kao nastavak razvoja jezikoslovnih promišljanja započetih u strukturalističkoj semantici, a koja se pak nastavljaju na tradiciju promišljanja odnosa suprotnosti antičkih grčkih filozofa. Odnosi suprotnosti nazivaju se krovnim terminom antonimija, koja se iz ovako...
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Krunoslav Puškar
Ovaj se rad bavi analizom i opisom povijesne i suvremene antroponimije potkalničkoga Prigorja na temelju korpusa prikupljenog dugogodišnjim arhivskim i terenskim istraživanjem. U uvodnom se dijelu daje osvrt na zemljopisni, društvenopovijesni, demografski i jezični kontekst istraživana područja, a u narednim se poglavljima donosi popis i analiza utvrđenih osobnih imena, osobnih i obiteljskih nadimaka te prezimena istraživana prostora. Sama osobna imena istraživana su tijekom devet...
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Igor Kusin
Iako je nazočnost pojedinih Židova u gradu potvrđena i ranije, njihov kontinuirani boravak u Zagrebu možemo pratiti od početka XIX. st. i prvih popisa iz 1808. g. (za gradsku jurisdikciju) i iz 1812. g. (za biskupsku jurisdikciju). Prateći antroponimiju zagrebačkih Židova od tih popisa do početka II. svjetskog rata u gradu Zagrebu (u kojem je zajednica desetkovana) ovaj rad analizira više njezinih komponenata: građanska osobna imena (/kinnūy/ “nadimak”) zagrebačkih Židova,...
Arhitekt Rudolf Tönnies – život i djelo
Arhitekt Rudolf Tönnies – život i djelo
Mirha Šabanović
Monografska tema disertacije pod nazivom Arhitekta Rudolf Tӧnnies – život i djelo, obuhvaća kao što i sam naslov ističe nekoliko značajnih i za budući period afirmacije, etabliranja i razvoja kao arhitekta, podataka vezanih za obiteljske prilike i predispozicije prema budućem radu, stavljajući ipak težište na period stvaralaštva u BiH. Kako je djelatnost arhitekta Rudolfa Tӧnniesa u Hrvatskoj kratkotrajna i neznatna, u Sloveniji vezana za aktivnosti tvrtke Obnova, gradbena...
Avarodobni arheološki krajobraz u međurječju Bosuta, Vuke i Dunava
Avarodobni arheološki krajobraz u međurječju Bosuta, Vuke i Dunava
Anita Rapan Papeša
U disertaciji se obrađuje vremenski (avarodobno) i prostorno (međuriječje Bosuta, Vuke i Dunava) ograničena skupina nalaza i nalazišta. Prema dostupnim podatcima avarodobni nalazi s kojima raspolažemo u najvećoj mjeri vežu se uz razdoblje 8. stoljeća, međutim pojedini nalazi pripadaju i ranijem, ali kasnijem periodu, tako da apsolutni vremenski okvir možemo definirati od 650. do 850. godine. Prostor sagledan u disertaciji predstavlja sjeverni dio Vukovarsko-srijemske županije,...
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Damir Stanić
Slobodni kraljevski grad Bihać bio je do osmanskog osvajanja 1592. jedan od najvažnijih urbanih, a time i sociopolitičkih centara onodobnoga hrvatskog prostora. Izvanredno pozicioniran uz komunikaciju koja je spajala jadranski i panonski prostor, smješten na toku rijeke Une, zaštićen planinama te dobro naseljen i utvrđen, Bihać će vrlo brzo postati važno vojno središte u kontekstu sukoba s Osmanlijama. Desetljećima prije stupanja dinastije Habsburg na ugarsko-hrvatsko prijestolje...
Bioetički aspekti suvremene znanosti
Bioetički aspekti suvremene znanosti
Luka Perušić
U doktorskom se radu iznose rezultati višegodišnjeg istraživanja o moralnoj dimenziji djelovanja suvremenog znanstvenog sustava. U prvoj istraživačkoj cjelini, naslovljenoj »Metodološke odredbe«, iznose se ključne činjenice o pristupu i provedbi istraživanja. U drugoj istraživačkoj cjelini, naslovljenoj »Princip suvremene znanosti«, iznosi se obrada povijesnog konteksta suvremenog znanstvenog sustava i naravi bića znanosti u epohi tehnoznanosti. S posebnom usmjerenošću na...
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Tina Laco
S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sustavan pregled onoga što se, tijekom stoljećā, o drami (dramskome tekstu ili izvedbenosti) pisalo, istraživalo i zaključivalo, ovim se radom pokušava stvoriti jasnija slika sveukupnosti dramskoga iskustva spomenutoga područja: postavlja se i opisuje pregled svih bitnih elemenata (časopisa, festivala, teatarskih ustanova, publikacija, znanstvenika, kritičara) koji su obilježili određena razdoblja bosanskohercegovačke kulturne...

Pages