Pages

Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Analitički okvir primjene obavještajnih informacija iz otvorenih izvora u protuterorizmu
Tomislav Dokman
Smještena u području kritičkih sigurnosnih studija te informacijskih i komunikacijskih znanosti, ova disertacija ima osnovni cilj utvrditi predstavljaju li obavještajne informacije iz otvorenih izvora koristan izvor znanja u protuterorizmu i protuteroru. Jedinica analize je tako GTD baza koja je temeljena na podacima iz otvorenih izvora koja bilježi globalne terorističke udare od 1970. naovamo. Podjedinice su terorističke organizacije koje su selektirane prema geografskom kriteriju,...
Analitičko rasuđivanje i uvjerenja koja proizvode polarizaciju
Analitičko rasuđivanje i uvjerenja koja proizvode polarizaciju
Marina Maglić
Različite interpretacije znanstvenih činjenica i podataka čine temelj za donošenje društvenih politika i odluka te imaju važne implikacije za svakodnevni život i pojedinca i društva u cijelosti. Samim time analiziranje odnosa analitičkog rasuđivanja i uvjerenja koja proizvode polarizaciju predstavlja kritično područje istraživanja kako bi se dobila cjelovitija slika ljudske psihologije. Na tragu toga, unutar ove disertacije željeli smo ispitati kakav je odnos sklonosti...
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora
Dolores Butić
U doktorskoj disertaciji pod naslovom „Analiza djela Obsidio Iadrensis – od teksta do autora” iznosi se nova teza o autorstvu djela Obsidio Iadrensis, koje se prema mišljenju povjesničara smatra jednim od najvrjednijih pripovjednih izvora za poznavanje hrvatske povijesti XIV. stoljeća i jedno od malobrojnih, ali kvalitetnih djela našeg predrenesansnog razdoblja. Nastavljajući i proširujući dosadašnji rad na djelu koji je rezultirao odbacivanjem formulirane pretpostavke o...
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Irina Masnikosa
U radu se istražuje elipsa glagolske skupine (VPE) u hrvatskome s naglaskom na ograničenja informacijske strukture u mogućnostima ostvarivanja i interpretacije. Usporedbom tipova elipse predikata iz višejezične perspektive, testovima konstituencije te ispitivanjem distribucijskih obilježja potvrđuju se prethodne analize VPE “engleskog tipa” kao VPE u hrvatskome. Analizom informacijske strukture ostatka VPE utvrđuje se stupnjevitost obaveznosti kontrastivne intepretacije ostatka s...
Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu
Analiza neokolonijalnih mehanizama moći u postkolonijalnom pismu
Ivana Kardum Goleš
Ovaj rad je za svoj cilj imao analizu suvremene postkolonijalne književnosti i njenog položaja u odnosu na različite mehanizme moći koji se nisu sustavno proučavali u postkolonijalnoj teoriji. Kako bi se postkolonijalno pismo podvrglo novim čitanjima, odnosno kako bi se ukazalo na neadekvatnost postkolonijalne paradigme u uvažavanju moći i njenih pojavnosti, svrha rada bi se mogla supsumirati kao pokušaj artikulacije neokolonijane stvarnosti. Istraživanje je uključivalo analizu...
Analiza prikaza afrikanerskog identiteta u povijesnim romanima Karela Schoemana iz postkolonijalne perspektive
Analiza prikaza afrikanerskog identiteta u povijesnim romanima Karela Schoemana iz postkolonijalne perspektive
Toni Bandov
Rad istražuje načine kojima se na korpusu pet romana južnoafričkog autora Karela Schoemana potkopavaju ključna historiografska uporišta afrikanerskog nacionalizma te provodi dekonstrukcija tradicionalnog afrikanerskog identiteta. Rad je podijeljen u tri cjeline. U prvoj cjelini prikazuje se kulturno-povijesni kontekst u kojem od europskih doseljenika nastaju Afrikaneri s tezom da se brza promjena europskog identiteta u afrikanerski može razumjeti poimanjem južnoafričkog prostora kao...
Analiza valjanosti e-procjenjivanja u engleskomu kao jeziku struke
Analiza valjanosti e-procjenjivanja u engleskomu kao jeziku struke
Bojan Prosenjak
S napretkom tehnologije e-ispiti sve su prisutniji zbog svojih mnogobrojnih prednosti, a njihova primjena postaje uvriježena u e-nastavi. Zbog toga su istraživanja na temu e-ispita te njihovih usporedba s ispitima na papiru sve češća, no istraživanja same valjanosti eprocjenjivanja još su uvijek malobrojna. Stoga je cilj ovog istraživanja analizirati valjanost eprocjenjivanja u engleskomu kao jeziku struke na fakultetu gdje su ispiti često ispiti srednjeg rizika, pa njihovi...
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku
Janja Čulig Suknaić
U ovome je radu putem analize korpusa i analize upitnika ispitana antonimija kao značenjski odnos koji se gradi na pojmovnoj i jezičnoj razini. Rad polazi od teorijskog okvira kognitivne lingvistike, koju promatra kao nastavak razvoja jezikoslovnih promišljanja započetih u strukturalističkoj semantici, a koja se pak nastavljaju na tradiciju promišljanja odnosa suprotnosti antičkih grčkih filozofa. Odnosi suprotnosti nazivaju se krovnim terminom antonimija, koja se iz ovako...
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Antroponimija potkalničkoga Prigorja
Krunoslav Puškar
Ovaj se rad bavi analizom i opisom povijesne i suvremene antroponimije potkalničkoga Prigorja na temelju korpusa prikupljenog dugogodišnjim arhivskim i terenskim istraživanjem. U uvodnom se dijelu daje osvrt na zemljopisni, društvenopovijesni, demografski i jezični kontekst istraživana područja, a u narednim se poglavljima donosi popis i analiza utvrđenih osobnih imena, osobnih i obiteljskih nadimaka te prezimena istraživana prostora. Sama osobna imena istraživana su tijekom devet...
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Antroponimija zagrebačkih Židova od početka XIX. st. do drugog svjetskog rata
Igor Kusin
Iako je nazočnost pojedinih Židova u gradu potvrđena i ranije, njihov kontinuirani boravak u Zagrebu možemo pratiti od početka XIX. st. i prvih popisa iz 1808. g. (za gradsku jurisdikciju) i iz 1812. g. (za biskupsku jurisdikciju). Prateći antroponimiju zagrebačkih Židova od tih popisa do početka II. svjetskog rata u gradu Zagrebu (u kojem je zajednica desetkovana) ovaj rad analizira više njezinih komponenata: građanska osobna imena (/kinnūy/ “nadimak”) zagrebačkih Židova,...
Arheologija identiteta u 5. I 6. stoljeću na primjeru kasnoantičke Dalmacije i južne Panonije
Arheologija identiteta u 5. I 6. stoljeću na primjeru kasnoantičke Dalmacije i južne Panonije
Jana Škrgulja
Ova disertacija predstavlja istraživanje identiteta 5. i 6. stoljeća na prostoru nekadašnjih rimskih provincija (Savia, Sirmiensis, Dalmatia), odnosno istraživanje područja južne Panonije i Dalmacije, s osobitim naglaskom na teritorij Republike Hrvatske. Pitanja identiteta, u velikoj mjeri neistraženih stoljeća turbulentnog razdoblja velike seobe naroda tijekom navedena dva stoljeća, u arheologiji se najčešće baziraju na donošenju mišljenja i zaključaka o etničkim...
Arhitekt Rudolf Tönnies – život i djelo
Arhitekt Rudolf Tönnies – život i djelo
Mirha Šabanović
Monografska tema disertacije pod nazivom Arhitekta Rudolf Tӧnnies – život i djelo, obuhvaća kao što i sam naslov ističe nekoliko značajnih i za budući period afirmacije, etabliranja i razvoja kao arhitekta, podataka vezanih za obiteljske prilike i predispozicije prema budućem radu, stavljajući ipak težište na period stvaralaštva u BiH. Kako je djelatnost arhitekta Rudolfa Tӧnniesa u Hrvatskoj kratkotrajna i neznatna, u Sloveniji vezana za aktivnosti tvrtke Obnova, gradbena...

Pages