Pages

Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Analiza i procesiranje elipse glagolske skupine u hrvatskome jeziku
Irina Masnikosa
U radu se istražuje elipsa glagolske skupine (VPE) u hrvatskome s naglaskom na ograničenja informacijske strukture u mogućnostima ostvarivanja i interpretacije. Usporedbom tipova elipse predikata iz višejezične perspektive, testovima konstituencije te ispitivanjem distribucijskih obilježja potvrđuju se prethodne analize VPE “engleskog tipa” kao VPE u hrvatskome. Analizom informacijske strukture ostatka VPE utvrđuje se stupnjevitost obaveznosti kontrastivne intepretacije ostatka s...
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Bihać kao sjedište Bihaćke kapetanije i slobodni kraljevski grad
Damir Stanić
Slobodni kraljevski grad Bihać bio je do osmanskog osvajanja 1592. jedan od najvažnijih urbanih, a time i sociopolitičkih centara onodobnoga hrvatskog prostora. Izvanredno pozicioniran uz komunikaciju koja je spajala jadranski i panonski prostor, smješten na toku rijeke Une, zaštićen planinama te dobro naseljen i utvrđen, Bihać će vrlo brzo postati važno vojno središte u kontekstu sukoba s Osmanlijama. Desetljećima prije stupanja dinastije Habsburg na ugarsko-hrvatsko prijestolje...
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Bosanskoheregovačka teatrologija nakon drugoga svjetskog rata
Tina Laco
S obzirom da u Bosni i Hercegovini ne postoji sustavan pregled onoga što se, tijekom stoljećā, o drami (dramskome tekstu ili izvedbenosti) pisalo, istraživalo i zaključivalo, ovim se radom pokušava stvoriti jasnija slika sveukupnosti dramskoga iskustva spomenutoga područja: postavlja se i opisuje pregled svih bitnih elemenata (časopisa, festivala, teatarskih ustanova, publikacija, znanstvenika, kritičara) koji su obilježili određena razdoblja bosanskohercegovačke kulturne...
Diana Budisavljević i građanska akcija spašavanja djece – žrtava ustaškoga režima
Diana Budisavljević i građanska akcija spašavanja djece – žrtava ustaškoga režima
Nataša Mataušić
Diana Budisavljević (r. Obexer) rodila se u Innsbrucku 1891. godine. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga dr. Julija Budisavljevića. Već od listopada 1941. godine zajedno s većim brojem suradnika nastoji pomoći srpskim ženama s djecom zatočenim u ustaškim logorima. Ta je njena aktivnost među upućenima bila poznata kao Akcija Diana Budisavljević. Akcija je tijekom rata, a naročito 1942. godine po svojem opsegu, broju sudionika i broju spašene srpske djece prerasla u jednu od...
Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike
Didaktičko-metodičke kompetencije nastavnika matematike
Zoran Horvat
Raširenost izazova i zahtjeva nastave matematike u obrazovnim sustavima diljem svijeta dovela je do afirmacije novog interdisciplinarnog znanstvenog područja koje se u široj znanstvenoj zajednici navodi kao „Matematičko obrazovanje“ (eng. Mathematics Education). Pored sadržaja supstratne znanosti, izazovi suvremene nastave matematike predmet su interesa stručnjaka različitih profila (pedagoga, psihologa, sociologa, antropologa, komunikologa i sl.) što implicira kompleksnost...
Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju
Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju
Sandra Kučina Softić
Digitalne tehnologije danas su sastavni dio našeg društva, a razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija je jedna od najvećih revolucija u sferi ljudske komunikacije i upravljanja informacijama. Informacijske i komunikacijske tehnologije utječu na sve aspekte društva, tako i na učenje, poučavanje i istraživanje dajući potencijal za inovativnost, za bolji i veći razvoj vještina potrebnih za tržište rada. U obrazovnom sustavu danas imamo učenike i studente koji su rođeni...
Dječji međugrupni kontakt i stavovi u većinsko-manjinskom kontekstu
Dječji međugrupni kontakt i stavovi u većinsko-manjinskom kontekstu
Sheruze Osmani Ballazhi
Prema teoriji kontakta (Allport, 1954) izravni međugrupni kontakt koji se odvija pod određenim uvjetima doprinosi poboljšanju međugrupnih odnosa. Osim izravnog kontakta i prošireni kontakt, posebno u homogenim okruženjima, ima pozitivne efekte na međugrupne stavove i ponašanja. Kako povezanost kontakta sa stavovima prema vanjskoj grupi nije visoka (Petigrew & Tropp, 2011), važno je ispitivanje uloge faktora koji djeluju kao moderatori i medijatori u ovom odnosu. Stoga je cilj ovoga...
Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi
Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi
Lana Batinić
Cilj ovoga istraživanja bio je, polazeći od postavki teorije socijalnoga učenja, ispitati učinak koji percepcija (dis)funkcionalnosti roditeljskog odnosa tijekom odrastanja ima na kvalitetu intimnih veza potomaka u mlađoj odrasloj dobi (20 – 40 godina). Budući da su roditelji prvi modeli iz čije međusobne interakcije djeca uče o tome kako partnerski odnos izgleda, brojna istraživanja pokazala su da potomci mnoge obrasce ponašanja koje su opažali kod svojih roditelja prenose i...
Društveni učinci tvornice u lokalnoj zajednici
Društveni učinci tvornice u lokalnoj zajednici
Sanja Miketić-Curman
Izazovi održivosti u ovome radu sagledani su u prostorno drugačijoj perspektivi od klasične urbano-ruralne, kao dio šireg prostornog konteksta urbanog područja, konkretno, urbane aglomeracije Zagreb. Takav pristup omogućio je širi uvid u odnose ekonomskih, ekoloških, kulturnih i političkih aspekata urbane održivosti zagrebačke regije bez da se izgubi izravna veza teorijskog pristupa fenomenu održivosti i same prakse tipa razvoja koji se drži razvoja održivih parametara i...
Filozofiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji
Filozofiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji
Marina Katinić
Iako filozofija Zapada već barem dva stoljeća duhovno stanje svoga vremena razumije kao krizu, svijest o krizi na poseban način kulminira u postmoderni. Ona je obilježena krizom znanstveno-tehničke civilizacije, epistemološkom krizom zaborava pojmova istine i znanja, te krizom odgoja i obrazovanja kao odsutnošću njegove svrhe odnosno norme i sadržaja. Ovi su simptomi u skladu s još jednim fenomenom; u postmoderni svjedočimo pokušaju (samo)ukidanja filozofije. Filozofija je danas...
Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Demian Papo
U radu je istražena filozofska sastavnica dvaju spisa hrvatskog renesansnog mislioca Benedikta Kotruljevića (oko 1416–1469). Prvi je spis Kotruljević dovršio 1458. godine, a prema posljednjim spoznajama naslovio ga je Libro del arte dela mercatura. Četiri knjige toga spisa posvetio je trgovanju. Drugi spis dovršio je 1464. godine, a uvriježeno ga je nazivati De navigatione. U četirima knjigama tog spisa promišljao je o plovidbi. Filozofska sastavnica u spisu o umijeću trgovanja...
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Lea Čataj
Lasinjska se kultura u srednjem eneolitiku rasprostirala na širokom prostoru između Alpa i Dunava, a u njezinom su izričaju vidljive manje lokalne razlike. Proučavanjem dostupnog materijala i podataka s istraživanja pokušalo se dati odgovor na pitanje njezina porijekla i geneze te odnosa s kulturom Retz-Gajary. Kartirana su nalazišta u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te su za svako od njih dani podaci o arheološkim istraživanjima i keramografiji. U analizu je ušlo ukupno 86...

Pages