Pages

Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Demian Papo
U radu je istražena filozofska sastavnica dvaju spisa hrvatskog renesansnog mislioca Benedikta Kotruljevića (oko 1416–1469). Prvi je spis Kotruljević dovršio 1458. godine, a prema posljednjim spoznajama naslovio ga je Libro del arte dela mercatura. Četiri knjige toga spisa posvetio je trgovanju. Drugi spis dovršio je 1464. godine, a uvriježeno ga je nazivati De navigatione. U četirima knjigama tog spisa promišljao je o plovidbi. Filozofska sastavnica u spisu o umijeću trgovanja...
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Lea Čataj
Lasinjska se kultura u srednjem eneolitiku rasprostirala na širokom prostoru između Alpa i Dunava, a u njezinom su izričaju vidljive manje lokalne razlike. Proučavanjem dostupnog materijala i podataka s istraživanja pokušalo se dati odgovor na pitanje njezina porijekla i geneze te odnosa s kulturom Retz-Gajary. Kartirana su nalazišta u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te su za svako od njih dani podaci o arheološkim istraživanjima i keramografiji. U analizu je ušlo ukupno 86...
Hibridni rod
Hibridni rod
Miljenka Došen
U svojoj doktorskoj disertaciji istražila sam narativne i dramske modele androginije u tekstovima bečke moderne. Analizirala sam književna djela Huga von Hofmannsthala, Leopolda von Andriana, Arthura Schnitzlera, Richarda Beer-Hofmanna, Petera Altenberga, Hermanna Bahra i Roberta Musila. Pojam androginije koristila sam kao operativni pojam za sve tipove neodređenog ili relativiranog roda koji bitno odstupaju od onodobne normativne polarizacije spolova/rodova u građanskom društvu....
Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima drugoga svjetskoga rata
Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima drugoga svjetskoga rata
Matko Globačnik
Glavna je svrha ove doktorske disertacije prikazati aproprijaciju historističkih elemenata u ustaškoj i marksističkih elemenata u jugoslavenskoj komunističkoj ideologiji. U tome cilju disertacija proučava zaseban razvoj tih ideologija u odnosu prema širemu krugu intelektualaca te međusobni sukob predstavnika navedenih ideologija za vrijeme Drugoga svjetskog rata na tlu Hrvatske. Disertacija je pisana na temelju djelomično ili potpuno nepoznatih izvora iz mnogobrojnih domaćih i...
Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima
Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima
Vilena Vrbanić
U ovoj se doktorskoj disertaciji iznose rezultati višegodišnjih (terenskih) istraživanja instrumenata umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima. Obrađeno je 50 hrvatskih muzeja u kojima se čuvaju. Rad je podijeljen u četiri glavna dijela, koji prate četiri geografske cjeline: središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku; Slavoniju, Baranju i Srijem; Dalmaciju; Liku, Kvarner i Istru. Osnovna je teza rada da se instrumente, sa stajališta muzikologije, može smatrati jednima od ključnih...
Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive
Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive
Sara Kakuk
Pregledom povijesti pedagogije i školstva uočava se kako su organizirana odgojnoobrazovna nastojanja oduvijek željela svoje namjere ostvariti što jasnijim određenjem odgojnog cilja s obzirom na svrhu formiranja poželjne čovjekove osobnosti, odnosno pojedinca te šire zajednice u cjelini. Pritom se nastojalo da odgojni cilj bude konkretniji, bliži i određeniji postavljenim polazištima, znanstveno objašnjen i praktično prihvatljiv stručnoj i široj javnosti. Kako je pojam odgojnog...
Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih industrijskih radnica u razdoblju 1872.-1970.
Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih industrijskih radnica u razdoblju 1872.-1970.
Tamara Nikolić Đerić
Tema rada je analiza uloge i položaja industrijskih radnica u Rovinju od osnutka dvaju najvećih tvorničkih pogona, duhanskog i ribljeg, (1872. i 1877.) do 1970. godine. Definiranim vremenskim okvirom moguće je pratiti značajnije društveno-političke (Austro-Ugarska, Kraljevina Italija i SFRJ) i tehnološke (od manufaktura do suvremene mehanizacije okarakterizirane radom na traci) promjene s reperkusijama na društveni položaj radnica. Rad započinje pozicioniranjem autorice kroz...
Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 15. stoljeća
Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 15. stoljeća
Matko Matija Marušić
U ovoj su disertaciji opisane i analizirane etape nastanka, razvoja i urbanih promjena seksterija u Dubrovniku na primjeru jednog specifičnog predjela grada, seksterija Sv. Nikole, u razdoblju od četrnaestog do druge polovice petnaestog stoljeća. Primarna arhivska građa na kojoj se disertacija temelji su neobjavljeni i do sada rijetko korišteni svesci javno oglašenih kupoprodaja, Venditiones Cancellariae (sv. 1. – 13.), u istraživanju analizirani usporedno s relevantnim objavljenim...
Izvor i struktura motivacije za poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Izvor i struktura motivacije za poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Valentina Šarac Lekić
U ovom radu istraživali smo relativno neistraženo područje motivacije nastavnika engleskoga kao stranoga jezika. Dörnyei (2001.) naglašava kako je stupanj nastavnikovog entuzijazma i predanosti jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na učenikovu motivaciju za učenje. Mali se broj studija bavi čimbenicima koji motiviraju i demotiviraju nastavnika engleskog jezika (Addison, 2004; Gheralis-Roussos, 2003., Mifsud, 2011.). Cilj ovog istraživanja bio je istražiti čimbenike koji...
Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku
Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku
Miroslav Hrdlička
U radu se analizira kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku. Rad otvara poglavlje u kojem je opisana povratnost kao jezična kategorija u odnosu prema refleksivnosti promatranoj u okviru društvenih i humanističkih znanosti. Slijedi pregled opisa povratnosti u poljskoj i hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi u okviru kojega su istaknute razlike unutar dviju jezičnih tradicija. Osim analize same jezične građe, utvrđuje se i metajezično nazivlje kojim se jezičnu građu može...
Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi
Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi
Gordana Paić
U suvremeno bi doba nastavni programi trebali biti usklađeni prema uzročno posljedičnim povezanostima srodnih predmeta, osobito predmeta iz STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics) područja. Kauzalna povezanost informatičkih i matematičkih kompetencija nije dosad posebno ispitivana, a posebno ne kod učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Cilj je doktorskog istraživanja izrada kauzalnog modela povezanosti informatičkih i matematičkih sadržaja u osnovnoj školi...
Književnost, književnoteorijsko i postmarksistička teorija
Književnost, književnoteorijsko i postmarksistička teorija
Zvonimir Glavaš
Središnji je cilj rada istražiti položaj književnosti i književnoteorijskog u postmarksističkoj teoriji te pritom povratno problematizirati kako dosadašnja istraživanja tog korpusa, tako i pojam postmarksizma. Premda su studije koje su prethodno nastojale odrediti postmarksističku teoriju kao distinktivan teorijski korpus propustile usmjeriti pozornost na književnoteorijsku problematiku, ona se pokazuje nezaobilaznom u temeljitijem istraživanju tog polja. Ne samo da se fenomen...

Pages