Pages

Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača
Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača
Zdravka Biočina
Radi ispitivanja utjecaja raznolikosti bračkih govora na prepoznavanje, snimljeno je 150 izvornih govornika iz 10 mjesta: Bol, Gornji Humac, Milna, Nerežišća, Postira, Pražnica, Pučišća, Selca, Sumartin i Supetar. Odsječke spontanoga govora prepoznavao je 81 srednjoškolac iz dviju škola na Braču: „Bol“ i „Brač“. Rad uključuje teorijski pregled, fonetski opis, akustičku analizu i analizu prepoznavanja. Fonetska je analiza provedena jer je tek nekoliko obuhvaćenih...
Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku
Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku
Silvija Graljuk
Ovaj je rad posvećen poredbenom prikazu primarnih prijedloga koji se upotrebljavaju s genitivom u suvremenom standardnom hrvatskom jeziku i u suvremenom standardnom ukrajinskom jeziku. Budući da su hrvatski i ukrajinski srodni slavenski jezici, veliku većinu ovih prijedloga čine prijedlozi koji su postojali i u praslavenskome jeziku. Literatura o prijedlozima i o prijedlozima s genitivom vrlo je opširna, ali ova tema u njoj do sad nije poredbeno opisana Cilj je ovoga doktorskog rada,...
Prikazivanja lika svećenika u književnosti hrvatskoga i slovenskoga modernizma
Prikazivanja lika svećenika u književnosti hrvatskoga i slovenskoga modernizma
Romana Benić Brzica
Unutar južnoslavenskih književnosti, ozbiljnije proučavanje lika svećenika, odnosno duhovne osobe, može se pratiti od razdoblja realizma. Zbog složenosti samog poziva i položaja što ga zauzima u društvu te njegove trajne razapetosti između vjere i dužnosti, kolektivnog i osobnog, svjetovnog i sakralnog, lik svećenika u književnosti trajna je, ali nedovoljno obrađena tema. U književnosti takav lik ima svoju određenu tipološku vrijednost i bavljenje njime pokazuje se vrlo...
Problematizacija svjedočenja u povijesnim romanima Feđe Šehovića
Problematizacija svjedočenja u povijesnim romanima Feđe Šehovića
Dijana Mikšić Labura
Polazeći od hipoteze kako u kontekstu korpusa suvremenoga hrvatskoga povijesnog romana FeĊa Šehović (1930.) zauzima mjesto autora koji najdosljednije koristi testimonijalni diskurs u svrhu romaneskne izgradnje odnosa prema prošlosti, zbog ĉega se upravo testimonijalna pozicija nameće kao analitiĉko-interpretacijsko polazište, disertacijom se nastojalo problematizirati svjedoĉenje u povijesnim romanima ovoga knjiţevnika. Metodološki okvir predstavljaju studije o ţanrovskim...
Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji
Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji
Josip Ježovita
Predstavnici znanstvenih disciplina, uključujući i sociologe, trebaju biti refleksivni prema svom radu i prema vlastitim istraživačkim aktivnostima. Metodologija, kao jedan od aspekata tih aktivnosti, predstavlja skup pravila o korištenju različitih metoda i tehnika istraživanja. Autor ove disertacije krenuo je od pretpostavke da je moguće identificirati obrasce korištenja različitih metodoloških pristupa u sociologiji te da istraživači trebaju proučavati širi društveni...
Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku
Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku
Jelena Parizoska
Cilj je ovoga rada usporedbom promjena kojima podliježu glagolski frazemi u engleskome i hrvatskome utvrditi na koja se ograničenja one oslanjaju te postoje li razlike između načina na koje se frazemi mijenjanju u konvencionalnoj i nekonvencionalnoj upotrebi. Također, cilj je utvrditi koji dio ili dijelovi glagolskog frazema u tim dvama jezicima predstavljaju njegovu jezgru koja služi kao osnova za različite leksičke i gramatičke oblike te omogućuje prepoznatljivost određene...
Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka
Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka
Marija Stamać Ožanić
Neusklađeni pojam o sebi povezan je s različitim psihičkim poteškoćama poput depresije i anksioznosti te spoznaje u tom području imaju značajne doprinose unutar savjetodavne i kliničke prakse. Od kraja 20. stoljeća provedena su mnoga istraživanja te su rezultati vezani uz povezanost neusklađenosti u realnom i idealnom ja s depresivnošću prilično jednoznačni. No, rezultati o povezanosti neusklađenosti u realnom i traženom ja sa socijalnom anksioznošću daju kontradiktorne...
Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
Dubravko Tršinski
Predikcija ishoda traumatske ozljede mozga (TOM) bitan je zadatak za istraživače i rehabilitacijske stručnjake prvenstveno zbog važnosti davanja prognoze samim bolesnicima i njihovim obiteljima. Novija multivarijatna istraživanja pokazuju, osim utjecaja težine ozljede i veliki utjecaj kognitivnih varijabli na ishod, posebno nekih premorbidnih karakteristika ispitanika, a koje se mogu podvesti pod termin kognitivne pričuve (KP) (Ponsford, 2013). Prema teoriji KP (Stern, 2002), temeljna...
Psiholingvistički pristup strukturno-značenjskim čimbenicima u obradi odnosnih rečenica
Psiholingvistički pristup strukturno-značenjskim čimbenicima u obradi odnosnih rečenica
Ana Matić
Sintaktička obrada podrazumijeva procese uključene u izgradnju sintaktičkih struktura tijekom jezičnoga razumijevanja i proizvodnje. Postoje mnogi modeli sintaktičke obrade, mahom u području razumijevanja. Prijašnja istraživanja obrade odnosnih rečenica u kojima zamjenici prethode složene imenske skupine potvrdila su međujezične, unutarjezične i individualne razlike, ali je nesustavnost u istraživačkoj metodologiji otežala donošenje zaključaka o čimbenicima koji su...
Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti
Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti
Lana Žaja
Ovaj rad kvantitativnom i kvalitativnom analizom znanstveno-stručnog časopisa Arhivski vjesnik u razdoblju od 1899. do 2017. godine daje uvid u razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti. Sveukupno, istraživanje prati razvoj arhivistike kao znanstvene discipline kroz analizu triju razdoblja. U prvom razdoblju, od 1899. do 1945. godine, sadržajno se analiziraju objavljeni članci u vremenu kada je časopis obrađivao isključivo povijesne teme. U drugom razdoblju, od 1958. do 1980....
Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice
Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice
Robert Čimin
Tema rada vezana je uz područje Komarničkog arhiđakonata koji je u Popisu župa zagrebačke biskupije 1501. godine podijeljen na Gornju (Superior) i Donju Komarnicu (Inferior Kamarcza). Na tom je području upravna organizacija kroz srednji vijek često bila nejasna, a crkvena gotovo nepromijenjena od 1334. godine pa do kraja srednjeg vijeka. Danas je to područje hrvatske Gornje Podravine, a sagledat će se da li su joj granice mogle nastati već u srednjovjekovlju. Pritom je rad u osnovi...
Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.
Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.
Helena Roštaš
U središtu je istraživanja recepcija češke neoficijelne književnosti među čitateljima u Hrvatskoj u razdoblju od praškoga proljeća i vojne intervencije zemalja Varšavskoga ugovora u Čehoslovačkoj u kolovozu 1968. do pada komunizma u srednjoj i istočnoj Europi na prijelomu osamdesetih i devedesetih godina 20. stoljeća te mogući utjecaj tog dijela češke književnosti na hrvatsku književnost istoga razdoblja. Disertacija pokazuje u kojoj su mjeri fikcionalna i nefikcionalna...

Pages