Pages

Reconstruction of the settlement system in medieval Turopolje
Reconstruction of the settlement system in medieval Turopolje
Nikolina Antonić
Turopolje lies in Zagreb County. The region is bordered on the north and east by the Sava River and the Vukomeričke Gorice hills to the southwest. The aim of this doctoral thesis is to reconstruct the medieval settlement system of the region using historical, archaeological, onomastic, cartographic and ethnographic sources. The idea of this work came out of the attempt of putting two archaeological sites excavated in the highway rescue excavations on the track of Zagreb-Sisak highway in the...
Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi
Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi
Mara Šimunović
Zbog nedovoljnog broja mladih koji se odlučuju za obrazovanje u STEM području (prirodoslovlje, tehnologija, inženjerstvo, matematika), važno je utvrditi čimbenike koji mogu utjecati na taj odabir. Cilj istraživanja bio je ispitati roditeljske odrednice učeničkih motivacijskih uvjerenja, slobodnih aktivnosti i postignuća u dvama STEM školskim područjima – matematici i tehničkoj kulturi. Kao teorijski okvir korišten je model očekivanja i vrijednosti i model roditeljske...
Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti
Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti
Nataša Trojak
Cilj rada bio je provjera povezanosti implicitnog i eksplicitnog motiva za moći sa stilovima rukovođenja, stavovima prema radu i organizacijskim ponašanjem zaposlenika te s organizacijskom uspješnošću. U istraživanju je sudjelovalo 66 rukovoditelja malih i srednjih poduzeća i 167 zaposlenika. Za mjerenje ispitivanih varijabli korištene su sljedeće mjere: subskala za moć Objedinjene skale motiva, Test implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći i Test uvjetovanog...
Simbolizam u hrvatskom slikarstvu
Simbolizam u hrvatskom slikarstvu
Petra Vugrinec
Cilj istraživanja doktorskoga rada je obrada simbolizma u hrvatskome slikarstvu kao važne odrednice razvoja hrvatske likovne umjetnosti u posljednjem desetljeću 19. stoljeća i u razdoblju 20. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata. Kombinacijom znanstvenog, arhivskog i terenskog istraživanja ostvarena je mogućnost temeljitog i sveobuhvatnog uvida u hrvatski slikarski simbolizam. Istraživanje je polazilo od proučavanja postulata autorskih doprinosa teoriji simbolizma u europskoj i...
Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima
Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima
Josip Galić
U radu se u okvirima minimalističkoga i kartografskoga istraživačkoga programa opisuju sintaktičke osobitosti imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima. Zbog težnje da se analizom obuhvate kodeksi ispisani jezikom u kojem se miješaju hrvatski crkvenoslavenski i hrvatski jezik (pretežno) čakavskih obilježja korpus na kojem je provedeno istraživanje ograničen je na neliturgijske zbornike nastale od kraja 14. do početka 17. stoljeća. Analizira se...
Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011.
Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011.
Nataša Puškar
Rad se bavi analizom četiri srpska bukvara nastala od 1965. do 2011. godine. Građa je podijeljena na tematske jedinice: etnicitet, rodni i obiteljski odnosi, koje su analizirane pristupom društvenih aktera kroz dijakronijski presjek. Vizualni sadržaji su klasificirani na narativne ili konceptualne reprezentacije, koje su dalje raščlanjivane na aktere, vektore, ciljeve, pratnju i sredstva kod narativnih, tj. na cjelinu i dijelove kod konceptualnih. Analiza je obuhvatila ostvarivanja...
Somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku
Somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku
Ana Dugandžić
Predmet istraživanja ovog rada su frazemi koji u svojem sastavu imaju naziv za dio tijela – somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku, a detaljnoj analizi na razini značenja i sastava podvrgnuti su frazemi s komponentama glava, oko i ruka. Iako su općenito somatski frazemi vrlo brojni u frazeološkom korpusu i predmet su brojnih istraživanja u lingvistici, do sada nije provedena sustavna kontrastivna analiza somatskih frazema hrvatskoga i ukrajinskoga jezika. Cilj je ovog...
Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranome jeziku
Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranome jeziku
Sandra Didović Baranac
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati odnos straha od čitanja i uspjeha u čitanju na engleskome i njemačkome jeziku u hrvatskome socioedukacijskome kontekstu, uzimajući u obzir motivaciju za učenje jezika. Sudionici istraživanja i za engleski i za njemački jezik bili su isti maturanti koji uče oba jezika. Struktura uzorka omogućila je provedbu poredbenoga istraživanja kojim su se utvrdile sličnosti i razlike u strahu od čitanja među istim sudionicima s obzirom na dva strana...
Strukturalistička analiza kršćanskoga koncepta grijeha i „režim istine“
Strukturalistička analiza kršćanskoga koncepta grijeha i „režim istine“
Žarko Ament
Tema je doktorskog rada strukturalistička analiza koncepta grijeha i kršćanskog režima istine. Izvorno teološki pojam grijeha analitički vrednujemo u njegovoj političkoj, a napose represivnoj dimenziji, stavljajući naglasak na mehanizme koji upravljaju proizvodnjom znanja. Analizi pristupamo u tri metodološka koraka. U prvom koraku razvit ćemo analitičku metodologiju u kojoj kršćanski režim istine promatramo troslojno. Preciznije govoreći, režim istine podijeljen je na...
Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa
Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa
Ružica Jurčević
Rad je usmjeren na prikaz povijesnih i suvremenih pristupa sveučilištu u kontekstu promjena u visokom obrazovanju s ciljem poticanja rasprave o smjeru razvoja sveučilišta u Hrvatskoj. Osnovna pretpostavka ovog rada jest da se suvremeno sveučilište udaljilo od svojih humanističkih vrijednosti koje su proizišle iz antičkog koncepta obrazovanja i romantičarske ideje o sveučilištu koju su zagovarali neki od najistaknutijih njemačkih mislioca i postalo birokratska institucija kojim...
Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo
Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo
Berislav Čović
U ovoj disertaciji će u prvom redu biti razmatrana sama ideja projekta svjetski etos koju je razvio njen idejni začetnik švicarski teolog i filozof Hans Küng i to kroz jednu povezanost sa svjetskim gospodarstvom, pri čemu će se nastojati iznaći i jedno moguće rješenje za krizu svjetskog gospodarstva kroz unošenje etičkog korektiva u današnje suvremeno tržišno gospodarstvo. Ta rješenja će se tražiti i u jednoj usporednoj obradi nekih drugih suvremenih etičkih projekata i...
Temeljne pretpostavke mogućnosti ontologijskoga istraživanja
Temeljne pretpostavke mogućnosti ontologijskoga istraživanja
Luka Domjanović
Cilj ove disertacije je prokrĉiti put ontologijskom istraţivanju kroz eliminaciju ĉetiriju grupa stajališta koje takvo istraţivanje onemogućuju. Prva od tih grupa stajališta kao svoju osovinu ima subjekt, koji je nuţan uvjet svake epistemologije. Zauzvrat, mnoga epistemologijska stajališta stoje u restriktivnom odnosu spram ontologije, tvrdeći za temeljni predmet ontologije, biće, da je ili nespoznatljivo ili uvjetovano subjektom. Stoga je cilj eliminacije prve od ĉetiriju grupa...

Pages