Pages

Trustworthiness of science in the nexus between science, society and policy
Trustworthiness of science in the nexus between science, society and policy
Marina Sonora
Although trusting relations have been attributed as crucial for the social fabric, trust is in flux. Erosion of trust is increasingly being captured in surveys, recent studies, and media accompanied by multiple concepts of trust envisaging ways of restoring it. The main aim of this thesis is to reframe the problem from restoring trust to the question of trustworthiness. On that ground, we defend the thesis that the trustworthy by design model is better suited to address the question of...
Ukrajinski književni postmodernizam
Ukrajinski književni postmodernizam
Dariya Pavlešen
Predmet istraživanja ovog rada ukrajinski je književni postmodernizam koji je zbog određenog povijesnog i kulturnog konteksta, prikazanog u ovome radu, imao posebne funkcije i razvojna obilježja. Detaljnoj analizi podvrgnut je korpus tekstova ukrajinske književnosti koji se sastoji od romana, kratkih priča i drama. Tekstovi su po obilježjima i autorstvu grupirani u skupine i podskupine te su analizirani s ciljem da se pokaže što im je zajedničko, a što specifično unutar korpusa...
Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja
Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja
Vanesa Varga
ruštveni su mediji široko rasprostranjeni i lako savladivi komunikacijski alati te kao takvi postaju sredstvo internetskog aktivizma odnosno mjesto mobilizacije i edukacije gra ana za neprofitne organizacije i udruge. U doktorskoj se disertaciji istražuju komunikacijske strategije udruga za promociju prava i zaštite životinja na društvenim medijima u kontekstu internetskog aktivizma. Glavni je cilj istraživanja analizirati komunikacijske vrijednosti i ulogu društvenih medija u radu...
Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja
Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja
Mitja Ružojčić
Nepoželjna organizacijska ponašanja (NOP) štete organizacijama i zaposlenicima. Novije spoznaje sugeriraju da, uz svjesne aspekte ličnosti, automatski kognitivni procesi koji čine implicitnu ličnost pružaju dodatni uvid u razumijevanje NOP-a. Dvije obećavajuće metode za mjerenje implicitne ličnosti su Test uvjetovanog rezoniranja za agresivnost (TUR-A; James i LeBreton, 2012) i Test implicitnih asocijacija za agresivnost (IAT-A; Schnabel i sur., 2008). Ove metode zahvaćaju...
Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama
Uloga kognitivnih i motivacijskih činitelja u predviđanju konstruktivne komunikacije prilikom sukoba u bliskim vezama
Tina Krznarić Jaković
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati ulogu kognitivnih i motivacijskih odrednica konstruktivne komunikacije pri rješavanju sukoba u intimnim vezama, odnosno provjeriti može li se konstruktivna komunikacija prilikom sukoba predvidjeti korištenjem modela Teorije planiranog ponašanja. Namjera ponašanja najbolji je prediktor stvarnog kasnijeg ponašanja, a Teorija planiranog ponašanja definira da su za formiranje namjere ključni stav prema ponašanju, socijalna norma izvođenja...
Uloga slobodnog vremena i društvenih mreža u samoprocjeni kvalitete života učenika višeg sekundarnog obrazovanja
Uloga slobodnog vremena i društvenih mreža u samoprocjeni kvalitete života učenika višeg sekundarnog obrazovanja
Marija Rattinger
Slobodno vrijeme, zajedno sa korištenjem društvenih mreža kao jednim od svojih imanentnih elemenata, može imati značajnu ulogu u kvaliteti života. Stoga je cilj istraživanja bio ispitati obilježja i prediktorsku ulogu slobodnog vremena i upotrebe društvenih mreža u kvaliteti života učenika višeg sekundarnog obrazovanja. Istraživanje je provedeno u na uzorku učenika različitih usmjerenja (N = 594) koji žive u urbanim i ruralnim područjima Zagreba i okolice te je iz tog...
Umjetnička glazba na otoku Hvaru od 17. do početka 20. stoljeća
Umjetnička glazba na otoku Hvaru od 17. do početka 20. stoljeća
Maja Milošević Carić
U ovoj disertaciji iznose se rezultati višegodišnjih (terenskih) istraživanja glazbenih arhivskih zbirki, pohranjenih u crkvenim, privatnim i javnim institucijama dvaju urbanih središta otoka Hvara: gradu Hvaru (Kaptolski arhiv, kor crkve Franjevačkog samostana, Muzej hvarske baštine, privatni arhiv obitelji Machiedo) i Starome Gradu (Arhiv Dominikanskog samostana, privatni arhiv obitelji Politeo). Budući da većina tamošnjih glazbenih izvora do sada nije bila istražena niti...
Umjetnički ateljei u Zagrebu od 1896. do 2007.
Umjetnički ateljei u Zagrebu od 1896. do 2007.
Snježana Pintarić
Cilj istraživanja bio je dokazati da su ateljei, kao umjetnički, arhitektonski i kulturnopovijesni fenomen nositelji muzealnosti te usporediti pristup muzealizaciji ateljea u Hrvatskoj u odnosu na europska iskustva, a čemu je na prvom mjestu pridonijelo sustavno istraživanje korpusa zagrebačkih ateljea kao dominantnog za uočavanje postojanja obrazaca. Kronološki gledano, rad obuhvaća povijesti ateljea u Zagrebu od prvih namjenski građenih ateljea za potrebe slikara i kipara u Ilici...
Unutarleksičke i međuleksičke strukture imeničkoga dijela hrvatskoga leksika
Unutarleksičke i međuleksičke strukture imeničkoga dijela hrvatskoga leksika
Matea Filko
Temeljni je cilj ovoga rada opis unutarleksičkih i međuleksičkih struktura hrvatskoga jezika s naglaskom na imeničku sufiksaciju. Opis unutarleksičkih struktura podrazumijeva opis morfološke strukture hrvatskih imenica, a opis međuleksičkih struktura temelji se na morfotaktičkome modelu kojim se pokazuju tvorbena povezanost hrvatskih leksema i ograničenja koja utječu na mogućnost sufiksalne tvorbe. Za potrebe ovoga rada prikupljene su najčestotnije imenice iz dvaju najvećih...
Upravljanje informacijama i osiguravanje kvalitete na visokim učilištima
Upravljanje informacijama i osiguravanje kvalitete na visokim učilištima
Tamara Čendo Metzinger
Spoznaje do kojih se došlo u radu temeljene su na integrativnom pristupu sadržajno orijentiranog i tehnološki orijentiranog upravljanja informacijama kao osnove za razumijevanje važnosti upravljanja informacijama u funkciji osiguravanja kvalitete na visokim učilištima. U doktorskom radu pošlo se od pretpostavke kako je vrednovanje kvalitete rada i ostvarenja postavljenih ciljeva visokih učilišta u skladu s ESG standardima i smjernicama moguće samo ako uprave visokih učilišta...
Varaždinska prezimena
Varaždinska prezimena
Martina Hranj
U doktorskome radu naslovljenu Varaždinska prezimena – pregled mijena prezimenskoga sustava i onomastička raščlamba interdisciplinarnim pristupom obrađena je ekscerpirana prezimenska građa iz povijesnih i suvremenih vrela od 16. do 20. stoljeća. U uvodnome dijelu iznosi se teorijski okvir istraživanja te ukratko opisuje povijest grada Varaždina. Potom se daje povijesni prikaz i interpretacija provedene onomastičke raščlambe imenskih formula Varaždinaca zabilježenih u...
Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne
Višeslojno naselje Gornja Tuzla u hronologiji neolita sjeveroistočne Bosne
Dženan Brigić
Ova disertacija bavi se istraživanjem prostora Bosne i Hercegovine u neolitskom periodu, sa posebnim osvrtom na prostor sjeveroistočne Bosne, odnosno lokalitet Gornja Tuzla. Navedeni je prostor bio dominatno pod uticajem vinčanske kulture, a starčevačka je pripadnost ustanovljena samo na lokalitetu Gornja Tuzla. Prema tome, vinčanska je kultura imala izuzetno jak uticaj na prostor sjeveroistočne Bosne u odnosu na starčevačku, ostavivši iza sebe mnogo naselja sa dužim ili kraćim...

Pages