Pages

Strukturalistička analiza kršćanskoga koncepta grijeha i „režim istine“
Strukturalistička analiza kršćanskoga koncepta grijeha i „režim istine“
Žarko Ament
Tema je doktorskog rada strukturalistička analiza koncepta grijeha i kršćanskog režima istine. Izvorno teološki pojam grijeha analitički vrednujemo u njegovoj političkoj, a napose represivnoj dimenziji, stavljajući naglasak na mehanizme koji upravljaju proizvodnjom znanja. Analizi pristupamo u tri metodološka koraka. U prvom koraku razvit ćemo analitičku metodologiju u kojoj kršćanski režim istine promatramo troslojno. Preciznije govoreći, režim istine podijeljen je na...
Strukturiranost i interoperabilnost mrežnih enciklopedičkih sadržaja iz tehničkoga područja
Strukturiranost i interoperabilnost mrežnih enciklopedičkih sadržaja iz tehničkoga područja
Ivan Smolčić
Izvedbom enciklopedičkih djela kao suvremenih mrežnih projekata omogućena je nadogradnja tih informacijskih sustava u epistemološkome smislu što upućuje na potrebu redefiniranja leksikografske i enciklopedičke djelatnosti. Zadržavajući temeljne (tradicionalne) odrednice enciklopedičkoga koncepta, poput točnosti, objektivnosti i relevantnosti, mrežna enciklopedička izdanja nadilaze granice tradicionalne enciklopedike unaprjeđenjem epistemoloških značajki svoga sadržaja. Ovaj...
Suvremena moda kao događaj
Suvremena moda kao događaj
Petra Krpan
U doktorskoj disertaciji Suvremena moda i tijelo - novi mediji i transformacija modnog događaja, pokušat će se uspostaviti nužan interdisciplinaran odnos između područja i pojma suvremene mode koja se pojavljuje nakon 1980-ih godina 20. stoljeća, novih medija kao nove mogućnosti razvoja modnog procesa i događaja te njihova značajna utjecaja na razumijevanje mode i teorija mode nakon postmoderne kao nove vizualne semiotike. Ova disertacija u istraživačkom i znanstvenom smislu,...
Suvremeni didaktički modeli u nastavi umjetničkih školskih predmeta
Suvremeni didaktički modeli u nastavi umjetničkih školskih predmeta
Tomislav Seletković
Teorijski dio rada polazi od geneze umjetničkog odgoja i obrazovanja koje se zrcali u sveobuhvatnom i usporednom prikazu razvoja umjetničkog obrazovanja u svijetu i u Hrvatskoj. U didaktičko-metodičkom području umjetnosti se trebaju dovoljno jasno i „plastično“ odrediti pa ih se nužno stavlja u suvremeni konstruktivistički kontekst i interdisciplinarno povezuje, u ovom slučaju kroz prizmu otvorenog modela nastave predmeta Glazbene kulture. U umjetničkom području kurikuluma...
Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa
Suvremeno sveučilište između humanističkih ideala i tržišnih interesa
Ružica Jurčević
Rad je usmjeren na prikaz povijesnih i suvremenih pristupa sveučilištu u kontekstu promjena u visokom obrazovanju s ciljem poticanja rasprave o smjeru razvoja sveučilišta u Hrvatskoj. Osnovna pretpostavka ovog rada jest da se suvremeno sveučilište udaljilo od svojih humanističkih vrijednosti koje su proizišle iz antičkog koncepta obrazovanja i romantičarske ideje o sveučilištu koju su zagovarali neki od najistaknutijih njemačkih mislioca i postalo birokratska institucija kojim...
Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo
Svjetski etos i svjetsko gospodarstvo
Berislav Čović
U ovoj disertaciji će u prvom redu biti razmatrana sama ideja projekta svjetski etos koju je razvio njen idejni začetnik švicarski teolog i filozof Hans Küng i to kroz jednu povezanost sa svjetskim gospodarstvom, pri čemu će se nastojati iznaći i jedno moguće rješenje za krizu svjetskog gospodarstva kroz unošenje etičkog korektiva u današnje suvremeno tržišno gospodarstvo. Ta rješenja će se tražiti i u jednoj usporednoj obradi nekih drugih suvremenih etičkih projekata i...
Temeljne pretpostavke mogućnosti ontologijskoga istraživanja
Temeljne pretpostavke mogućnosti ontologijskoga istraživanja
Luka Domjanović
Cilj ove disertacije je prokrĉiti put ontologijskom istraţivanju kroz eliminaciju ĉetiriju grupa stajališta koje takvo istraţivanje onemogućuju. Prva od tih grupa stajališta kao svoju osovinu ima subjekt, koji je nuţan uvjet svake epistemologije. Zauzvrat, mnoga epistemologijska stajališta stoje u restriktivnom odnosu spram ontologije, tvrdeći za temeljni predmet ontologije, biće, da je ili nespoznatljivo ili uvjetovano subjektom. Stoga je cilj eliminacije prve od ĉetiriju grupa...
Terminološki aspekti stvaranja hrvatskoga vojnoga nazivlja
Terminološki aspekti stvaranja hrvatskoga vojnoga nazivlja
Dalibor Vrgoč
U disertaciji se prvi put iscrpno istražuje oblikovanje hrvatskoga vojnog nazivlja i to u prvome redu s obzirom na načine postanka naziva te načelâ terminološkoga normiranja i prihvatljivosti sa stajališta sustava hrvatskoga standardnog jezika. Posebna je pozornost posvećena suvremenomu nazivlju koje svoja terminološka ishodišta ima u angloameričkome NATO-ovu nazivlju. Osobito se propituje višerazinsko preslikavanje engleskih jezičnih obrazaca te kalkiranje kao način stvaranja...
Trustworthiness of science in the nexus between science, society and policy
Trustworthiness of science in the nexus between science, society and policy
Marina Sonora
Although trusting relations have been attributed as crucial for the social fabric, trust is in flux. Erosion of trust is increasingly being captured in surveys, recent studies, and media accompanied by multiple concepts of trust envisaging ways of restoring it. The main aim of this thesis is to reframe the problem from restoring trust to the question of trustworthiness. On that ground, we defend the thesis that the trustworthy by design model is better suited to address the question of...
Ukrajinski književni postmodernizam
Ukrajinski književni postmodernizam
Dariya Pavlešen
Predmet istraživanja ovog rada ukrajinski je književni postmodernizam koji je zbog određenog povijesnog i kulturnog konteksta, prikazanog u ovome radu, imao posebne funkcije i razvojna obilježja. Detaljnoj analizi podvrgnut je korpus tekstova ukrajinske književnosti koji se sastoji od romana, kratkih priča i drama. Tekstovi su po obilježjima i autorstvu grupirani u skupine i podskupine te su analizirani s ciljem da se pokaže što im je zajedničko, a što specifično unutar korpusa...
Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja
Uloga društvenih medija u promociji prava i zaštite životinja
Vanesa Varga
ruštveni su mediji široko rasprostranjeni i lako savladivi komunikacijski alati te kao takvi postaju sredstvo internetskog aktivizma odnosno mjesto mobilizacije i edukacije gra ana za neprofitne organizacije i udruge. U doktorskoj se disertaciji istražuju komunikacijske strategije udruga za promociju prava i zaštite životinja na društvenim medijima u kontekstu internetskog aktivizma. Glavni je cilj istraživanja analizirati komunikacijske vrijednosti i ulogu društvenih medija u radu...
Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja
Uloga implicitne agresivnosti u objašnjavanju nepoželjnoga organizacijskoga ponašanja
Mitja Ružojčić
Nepoželjna organizacijska ponašanja (NOP) štete organizacijama i zaposlenicima. Novije spoznaje sugeriraju da, uz svjesne aspekte ličnosti, automatski kognitivni procesi koji čine implicitnu ličnost pružaju dodatni uvid u razumijevanje NOP-a. Dvije obećavajuće metode za mjerenje implicitne ličnosti su Test uvjetovanog rezoniranja za agresivnost (TUR-A; James i LeBreton, 2012) i Test implicitnih asocijacija za agresivnost (IAT-A; Schnabel i sur., 2008). Ove metode zahvaćaju...

Pages