Pages

Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu
Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu
Aleksandar Stojanović
Prozodija je važan aspekt govora jer poboljšava informativnost izgovorenog. Jedan segment prozodije uključuje naglašavanje riječi kojim se ističe važnost jedne riječi u kontekstu sadržaja onoga što je izgovoreno, čime se može utjecati i na semantiku tog sadržaja. U tekstu, međutim, taj je aspekt izgubljen, pa je time izgubljena i ta dodatna informativnost napisanog sadržaja. Cilj ovog rada bio je istražiti mogućnosti automatskog vraćanja informacija o naglašenim riječima...
Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume
Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume
Marinko Leš
Ovaj rad pokušat će otvoriti nove perspektive u kontekstu proučavanja izvedbe, napose glumačke, primjenom kognitivnih studija s naglaskom na neuroznanstvene spoznaje. Kognitivni obrat, koji se posljednjih nekoliko desetljeća događa u gotovo svim znanstvenim disciplinama, ukazuje na interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne pristupe znanstvenog traganja i poniranja u kompleksnost uma. Pa tako i studije izvedbe mogu imati višestruke koristi od umrežavanja s...
Narrative space and spatial transference in Jacob and Wilhelm Grimmʼs fairy tales
Narrative space and spatial transference in Jacob and Wilhelm Grimmʼs fairy tales
Nada Kujundžić
Owing to the lack of concrete information provided by the narratives and the genreʼs unspecified setting, narrative space in fairy tales has been largely overlooked or dismissed as an inactive background for the action. Research which has considered this topic typically views it in terms of its symbolic potential, studying space in order to learn about other narrative elements (e.g. characters) or the implied meanings of the texts. This dissertation views narrative space as a concrete,...
Njemačke leksičke inovacije i njihovi hrvatski ekvivalenti s posebnim osvrtom na rječogradne i prevoditeljske postupke
Njemačke leksičke inovacije i njihovi hrvatski ekvivalenti s posebnim osvrtom na rječogradne i prevoditeljske postupke
Inja Skender Libhard
Ovaj je rad posvećen korpusnolingvističkom istraživanju leksičkih inovacija u njemačkome jeziku od devedesetih godina 20. stoljeća do polovine drugog desetljeća 21. stoljeća te mogućnostima njihova prijevoda na hrvatski jezik. Cilj je istraživanja opisati tendencije u rječogradbi leksičkih inovacija u njemačkom jeziku, ukazati na važnost okazionalizama u analizi leksičkih inovacija te naznačiti moguće postupke za prevođenje njemačkih leksičkih inovacija na hrvatski jezik....
Odnos Stjepana Zimmermana prema Jaspersovoj filozofiji egzistencije
Odnos Stjepana Zimmermana prema Jaspersovoj filozofiji egzistencije
Zvonko Miličić
Slijedeći temeljno nastojanje filozofije egzistencije i neoskolastike o davanju mogućega odgovora na pitanje o „smislu“ čovjekova bitka, u ovoj se doktorskoj radnji nastoji analizirati višeslojni i vrlo složeni odnos neoskolastike prema filozofiji egzistencije i to na primjeru vrlo opsežne, posthumno objavljene studije Stjepana Zimmermanna Jaspersov egzistencijalizam (Zagreb 2001.), u kojoj Zimmermann nastoji na temelju svojega shvaćanja neoskolastičke filozofije stupiti u...
Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenoga pijanizma i glasovirske pedagogije
Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenoga pijanizma i glasovirske pedagogije
Martina Mičija Palić
U doktorskome radu Pijanistice zagrebačke sredine s kraja 19. i prve polovine 20. stoljeća u svjetlu suvremenoga pijanizma i glasovirske pedagogije razmatra se udio i uloga pijanistica u početnim stadijima razvoja pijanizma u zagrebačkoj sredini. Teorijski okvir od kojega rad polazi feministička su muzikološka istraživanja, napose ona čija je namjera proširiti vidno polje discipline kako bi se uključile žene. Budući da su znanstvena istraživanja pijanizma u zagrebačkoj sredini...
Poetika jugoslavenskoga eksperimentalnoga filma 1960-ih i 1970-ih godina
Poetika jugoslavenskoga eksperimentalnoga filma 1960-ih i 1970-ih godina
Petra Belc Krnjaić
U prva dva desetljeća 21. stoljeća u međunarodnom i postjugoslavenskom prostoru pojavilo se nekoliko članaka, studija, monografija, izložbi i DVD-ova koji su u središtu imali jugoslavenski eksperimentalni film, razvojno usko vezan uz kinoklubove i organizirani filmski amaterizam. Ti su materijali otvorili niz pitanja i ukazali na brojne lakune ove paralelne kinematografije, što je posljedično postalo i tema ovog doktorata. Budući da eksperimentalni film u (post)jugoslavenskoj...
Povećanje raspoloživosti mrežnih uređaja primjenom upravljačkoga konfiguracijskoga standarda
Povećanje raspoloživosti mrežnih uređaja primjenom upravljačkoga konfiguracijskoga standarda
Davorin Valenčić
Administriranje i konfiguriranje mrežnih uređaja (usmjernika i preklopnika) od početka računalnog umrežavanja uglavnom se izvršava pomoću operacijskih sustava proizvođača mrežne opreme koji koriste svoje nestandardno komandno i tekstualno korisničko sučelje (engl. Command Line Interface - CLI). To se pokazuje kao vrlo složeno i neefikasno rješenje, pogotovo stoga što se računalne mreže sve više razvijaju i postaju složenije. IETF (Internet Engineering Task Force)...
Povijesni tekstil u nekadašnjoj Porečkoj biskupiji od 15. do kraja 18. stoljeća
Povijesni tekstil u nekadašnjoj Porečkoj biskupiji od 15. do kraja 18. stoljeća
Iva Jazbec Tomaić
Povijesne tkanine sačuvane u liturgijskim zbirkama na području nekadašnje Porečke biskupije dosad nisu bile sustavno istražene ni katalogizirane pa se kao osnovni cilj ovoga rada postavlja izrada kataloga te pojedinačna analiza i kontekstualizacija svila nastalih tijekom ranog novog vijeka. Jedan od ciljeva ove disertacije jest i ukazati na slojevitost suvremene metodologije znanstvenog bavljenja povijesnim tekstilom koja podrazumijeva poznavanje tehničkih specifičnosti tkanina te...
Povijest obitelji Drašković u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća
Povijest obitelji Drašković u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća
Iva Mandušić
U radu se analizira povijest obitelji Drašković u 16. i prvoj polovici 17. stoljeća, razdoblju u kojem postaje ustaljeno da njezini članovi zauzimaju najistaknutije političke i vjerske službe pod habsburškim protektoratom. Tema ovoga doktorskog rada izabrana je jer navedeno razdoblje povijesti te obitelji, koja je imala istaknutu ulogu u političkom, društvenom i kulturnom životu Hrvatske kroz više stoljeća, a kroz povijest koje je vidljiv i velik dio povijesti...
Predstavljanje kulturnog nasljeđa i identiteta
Predstavljanje kulturnog nasljeđa i identiteta
Olgica Vlašić Cikojević
U radu su opisani koncepti javnog predstavljanja kulturnog nasljeđa i identiteta, na temelju istraživanja fenomena derneka (proslave) u Imotskoj krajini i zapadnoj Hercegovini, kroz primjere i opis derneka kao jednog od prvih organiziranih događanja koji u svojoj strukturi sadrži različite elemente izvedbe (predstavljanja) ali i elemente festivala. Istraživanje za ovaj rad zasnovano je na metodi utemeljene teorije, a korištene su tradicionalne kvalitativne etnografske metode: terensko...
Prehrambene navike neolitičkoga stanovništva na području Hrvatske
Prehrambene navike neolitičkoga stanovništva na području Hrvatske
Mateja Hulina
Ova disertacija bavi se istraživanjem prehrane neolitičkog stanovništva na području današnje Hrvatske. Također se dotiče i upotrebe keramičkih posuda. Obuhvaća vremenski period čitavog neolitika na području istočne jadranske obale (kultura impreso-keramike, danilska i hvarska kultura) i unutrašnjosti, odnosno istočne Hrvatske (starčevačka, sopotska i vinčanska kultura te eneolitičke lasinjska i kultura Retz-Gajary). Glavna je pretpostavka da se prehrana prapovijesnih ljudi...

Pages