(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Alijenacija i socijalna akceleracija u filozofiji Hartmuta Rose