Pages

Recepcija japanske popularne kulture na primjeru obožavatelja anime i manga
Recepcija japanske popularne kulture na primjeru obožavatelja anime i manga
Velna Rončević
Globalna popularnost anime i mangi (japanskih animiranih filmova i stripova) dovela je, između ostalog, i do stvaranja transnacionalnog fanovstva. U radu se prikazuje i analiziraju specifičnosti fanovstva anime i mangi u Hrvatskoj kao dijela transnacionalne „zajednice osjećaja” (Appadurai 1996). Kao globalni i transnacionalni fenomen koji rezultira višestrukim lokalnim manifestacijama, propituje se recepcija japanske popularne kulture izvan Japana, njezine interpretacije i...
Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.
Recepcija neoficijelne češke književnosti u Hrvatskoj od 1968. do 1990.
Helena Roštaš
U središtu je istraživanja recepcija češke neoficijelne književnosti među čitateljima u Hrvatskoj u razdoblju od praškoga proljeća i vojne intervencije zemalja Varšavskoga ugovora u Čehoslovačkoj u kolovozu 1968. do pada komunizma u srednjoj i istočnoj Europi na prijelomu osamdesetih i devedesetih godina 20. stoljeća te mogući utjecaj tog dijela češke književnosti na hrvatsku književnost istoga razdoblja. Disertacija pokazuje u kojoj su mjeri fikcionalna i nefikcionalna...
Reconstruction of the settlement system in medieval Turopolje
Reconstruction of the settlement system in medieval Turopolje
Nikolina Antonić
Turopolje lies in Zagreb County. The region is bordered on the north and east by the Sava River and the Vukomeričke Gorice hills to the southwest. The aim of this doctoral thesis is to reconstruct the medieval settlement system of the region using historical, archaeological, onomastic, cartographic and ethnographic sources. The idea of this work came out of the attempt of putting two archaeological sites excavated in the highway rescue excavations on the track of Zagreb-Sisak highway in the...
Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi
Roditeljske odrednice učeničkih obrazovnih ishoda u matematici i tehničkoj kulturi
Mara Šimunović
Zbog nedovoljnog broja mladih koji se odlučuju za obrazovanje u STEM području (prirodoslovlje, tehnologija, inženjerstvo, matematika), važno je utvrditi čimbenike koji mogu utjecati na taj odabir. Cilj istraživanja bio je ispitati roditeljske odrednice učeničkih motivacijskih uvjerenja, slobodnih aktivnosti i postignuća u dvama STEM školskim područjima – matematici i tehničkoj kulturi. Kao teorijski okvir korišten je model očekivanja i vrijednosti i model roditeljske...
Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti
Rukovoditeljeva motivacija za moći kao odrednica organizacijske uspješnosti
Nataša Trojak
Cilj rada bio je provjera povezanosti implicitnog i eksplicitnog motiva za moći sa stilovima rukovođenja, stavovima prema radu i organizacijskim ponašanjem zaposlenika te s organizacijskom uspješnošću. U istraživanju je sudjelovalo 66 rukovoditelja malih i srednjih poduzeća i 167 zaposlenika. Za mjerenje ispitivanih varijabli korištene su sljedeće mjere: subskala za moć Objedinjene skale motiva, Test implicitnih asocijacija za mjerenje motiva za moći i Test uvjetovanog...
Second language teacher motivation
Second language teacher motivation
Dino Dumančić
The goal of this study was to examine the relationship between motivational beliefs of L2 teachers and the emotions they experience while teaching and interacting with their learners. Another goal was to examine the mediating role of emotional labor in explaining the relationship between L2 teacher emotions and motivational beliefs. A total of 320 teachers of English partook in the study; moreover, 92.5% were female and 7.5% were male. Most worked in primary schools (55%) and less than half...
Simbolizam u hrvatskom slikarstvu
Simbolizam u hrvatskom slikarstvu
Petra Vugrinec
Cilj istraživanja doktorskoga rada je obrada simbolizma u hrvatskome slikarstvu kao važne odrednice razvoja hrvatske likovne umjetnosti u posljednjem desetljeću 19. stoljeća i u razdoblju 20. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata. Kombinacijom znanstvenog, arhivskog i terenskog istraživanja ostvarena je mogućnost temeljitog i sveobuhvatnog uvida u hrvatski slikarski simbolizam. Istraživanje je polazilo od proučavanja postulata autorskih doprinosa teoriji simbolizma u europskoj i...
Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima
Sintaksa imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima
Josip Galić
U radu se u okvirima minimalističkoga i kartografskoga istraživačkoga programa opisuju sintaktičke osobitosti imperativnih rečenica u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim zbornicima. Zbog težnje da se analizom obuhvate kodeksi ispisani jezikom u kojem se miješaju hrvatski crkvenoslavenski i hrvatski jezik (pretežno) čakavskih obilježja korpus na kojem je provedeno istraživanje ograničen je na neliturgijske zbornike nastale od kraja 14. do početka 17. stoljeća. Analizira se...
Sintetske složenice i tematske uloge u engleskom i hrvatskom jeziku
Sintetske složenice i tematske uloge u engleskom i hrvatskom jeziku
Frane Malenica
U ovom se radu istražuje utjecaj tematskih uloga kao značenjskih čimbenika na tvorbu sintetskih složenica u engleskom (npr. firefighter) i hrvatskom jeziku (npr. vatrogasac). U radu se razmatraju prednosti i nedostaci formalnih i funkcionalističkih modela tvorbe sintetskih složenica. Za analizu je odabran teorijski okvir konstrukcijske morfologije koja čini podskup šire struje konstrukcijskogramatičkih pristupa i uporabnih modela jezika. Usmjerenost konstrukcijske morfologije k...
Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011.
Socijalno-semiotički pristup analizi srpskih bukvara od 1965. do 2011.
Nataša Puškar
Rad se bavi analizom četiri srpska bukvara nastala od 1965. do 2011. godine. Građa je podijeljena na tematske jedinice: etnicitet, rodni i obiteljski odnosi, koje su analizirane pristupom društvenih aktera kroz dijakronijski presjek. Vizualni sadržaji su klasificirani na narativne ili konceptualne reprezentacije, koje su dalje raščlanjivane na aktere, vektore, ciljeve, pratnju i sredstva kod narativnih, tj. na cjelinu i dijelove kod konceptualnih. Analiza je obuhvatila ostvarivanja...
Somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku
Somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku
Ana Dugandžić
Predmet istraživanja ovog rada su frazemi koji u svojem sastavu imaju naziv za dio tijela – somatski frazemi u hrvatskom i ukrajinskom jeziku, a detaljnoj analizi na razini značenja i sastava podvrgnuti su frazemi s komponentama glava, oko i ruka. Iako su općenito somatski frazemi vrlo brojni u frazeološkom korpusu i predmet su brojnih istraživanja u lingvistici, do sada nije provedena sustavna kontrastivna analiza somatskih frazema hrvatskoga i ukrajinskoga jezika. Cilj je ovog...
Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranome jeziku
Strah od čitanja i ovladavanje vještinom čitanja na stranome jeziku
Sandra Didović Baranac
Osnovni cilj ovoga rada bio je ispitati odnos straha od čitanja i uspjeha u čitanju na engleskome i njemačkome jeziku u hrvatskome socioedukacijskome kontekstu, uzimajući u obzir motivaciju za učenje jezika. Sudionici istraživanja i za engleski i za njemački jezik bili su isti maturanti koji uče oba jezika. Struktura uzorka omogućila je provedbu poredbenoga istraživanja kojim su se utvrdile sličnosti i razlike u strahu od čitanja među istim sudionicima s obzirom na dva strana...

Pages