Pages

Prehrambene navike neolitičkoga stanovništva na području Hrvatske
Prehrambene navike neolitičkoga stanovništva na području Hrvatske
Mateja Hulina
Ova disertacija bavi se istraživanjem prehrane neolitičkog stanovništva na području današnje Hrvatske. Također se dotiče i upotrebe keramičkih posuda. Obuhvaća vremenski period čitavog neolitika na području istočne jadranske obale (kultura impreso-keramike, danilska i hvarska kultura) i unutrašnjosti, odnosno istočne Hrvatske (starčevačka, sopotska i vinčanska kultura te eneolitičke lasinjska i kultura Retz-Gajary). Glavna je pretpostavka da se prehrana prapovijesnih ljudi...
Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača
Prepoznavanje i akustička analiza govora otoka Brača
Zdravka Biočina
Radi ispitivanja utjecaja raznolikosti bračkih govora na prepoznavanje, snimljeno je 150 izvornih govornika iz 10 mjesta: Bol, Gornji Humac, Milna, Nerežišća, Postira, Pražnica, Pučišća, Selca, Sumartin i Supetar. Odsječke spontanoga govora prepoznavao je 81 srednjoškolac iz dviju škola na Braču: „Bol“ i „Brač“. Rad uključuje teorijski pregled, fonetski opis, akustičku analizu i analizu prepoznavanja. Fonetska je analiza provedena jer je tek nekoliko obuhvaćenih...
Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku
Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku
Silvija Graljuk
Ovaj je rad posvećen poredbenom prikazu primarnih prijedloga koji se upotrebljavaju s genitivom u suvremenom standardnom hrvatskom jeziku i u suvremenom standardnom ukrajinskom jeziku. Budući da su hrvatski i ukrajinski srodni slavenski jezici, veliku većinu ovih prijedloga čine prijedlozi koji su postojali i u praslavenskome jeziku. Literatura o prijedlozima i o prijedlozima s genitivom vrlo je opširna, ali ova tema u njoj do sad nije poredbeno opisana Cilj je ovoga doktorskog rada,...
Prikazivanja lika svećenika u književnosti hrvatskoga i slovenskoga modernizma
Prikazivanja lika svećenika u književnosti hrvatskoga i slovenskoga modernizma
Romana Benić Brzica
Unutar južnoslavenskih književnosti, ozbiljnije proučavanje lika svećenika, odnosno duhovne osobe, može se pratiti od razdoblja realizma. Zbog složenosti samog poziva i položaja što ga zauzima u društvu te njegove trajne razapetosti između vjere i dužnosti, kolektivnog i osobnog, svjetovnog i sakralnog, lik svećenika u književnosti trajna je, ali nedovoljno obrađena tema. U književnosti takav lik ima svoju određenu tipološku vrijednost i bavljenje njime pokazuje se vrlo...
Problematizacija svjedočenja u povijesnim romanima Feđe Šehovića
Problematizacija svjedočenja u povijesnim romanima Feđe Šehovića
Dijana Mikšić Labura
Polazeći od hipoteze kako u kontekstu korpusa suvremenoga hrvatskoga povijesnog romana FeĊa Šehović (1930.) zauzima mjesto autora koji najdosljednije koristi testimonijalni diskurs u svrhu romaneskne izgradnje odnosa prema prošlosti, zbog ĉega se upravo testimonijalna pozicija nameće kao analitiĉko-interpretacijsko polazište, disertacijom se nastojalo problematizirati svjedoĉenje u povijesnim romanima ovoga knjiţevnika. Metodološki okvir predstavljaju studije o ţanrovskim...
Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji
Promjena metodoloških obilježja istraživačkih radova u hrvatskoj sociologiji
Josip Ježovita
Predstavnici znanstvenih disciplina, uključujući i sociologe, trebaju biti refleksivni prema svom radu i prema vlastitim istraživačkim aktivnostima. Metodologija, kao jedan od aspekata tih aktivnosti, predstavlja skup pravila o korištenju različitih metoda i tehnika istraživanja. Autor ove disertacije krenuo je od pretpostavke da je moguće identificirati obrasce korištenja različitih metodoloških pristupa u sociologiji te da istraživači trebaju proučavati širi društveni...
Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku
Promjenjivost glagolskih frazema u engleskom i hrvatskom jeziku
Jelena Parizoska
Cilj je ovoga rada usporedbom promjena kojima podliježu glagolski frazemi u engleskome i hrvatskome utvrditi na koja se ograničenja one oslanjaju te postoje li razlike između načina na koje se frazemi mijenjanju u konvencionalnoj i nekonvencionalnoj upotrebi. Također, cilj je utvrditi koji dio ili dijelovi glagolskog frazema u tim dvama jezicima predstavljaju njegovu jezgru koja služi kao osnova za različite leksičke i gramatičke oblike te omogućuje prepoznatljivost određene...
Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka
Provjera Higginsove teorije neusklađenoga pojma o sebi adolescenata u odnosu na očekivanja roditelja i vršnjaka
Marija Stamać Ožanić
Neusklađeni pojam o sebi povezan je s različitim psihičkim poteškoćama poput depresije i anksioznosti te spoznaje u tom području imaju značajne doprinose unutar savjetodavne i kliničke prakse. Od kraja 20. stoljeća provedena su mnoga istraživanja te su rezultati vezani uz povezanost neusklađenosti u realnom i idealnom ja s depresivnošću prilično jednoznačni. No, rezultati o povezanosti neusklađenosti u realnom i traženom ja sa socijalnom anksioznošću daju kontradiktorne...
Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
Provjera teorije kognitivne pričuve u bolesnika s traumatskom ozljedom mozga
Dubravko Tršinski
Predikcija ishoda traumatske ozljede mozga (TOM) bitan je zadatak za istraživače i rehabilitacijske stručnjake prvenstveno zbog važnosti davanja prognoze samim bolesnicima i njihovim obiteljima. Novija multivarijatna istraživanja pokazuju, osim utjecaja težine ozljede i veliki utjecaj kognitivnih varijabli na ishod, posebno nekih premorbidnih karakteristika ispitanika, a koje se mogu podvesti pod termin kognitivne pričuve (KP) (Ponsford, 2013). Prema teoriji KP (Stern, 2002), temeljna...
Psiholingvistički pristup strukturno-značenjskim čimbenicima u obradi odnosnih rečenica
Psiholingvistički pristup strukturno-značenjskim čimbenicima u obradi odnosnih rečenica
Ana Matić
Sintaktička obrada podrazumijeva procese uključene u izgradnju sintaktičkih struktura tijekom jezičnoga razumijevanja i proizvodnje. Postoje mnogi modeli sintaktičke obrade, mahom u području razumijevanja. Prijašnja istraživanja obrade odnosnih rečenica u kojima zamjenici prethode složene imenske skupine potvrdila su međujezične, unutarjezične i individualne razlike, ali je nesustavnost u istraživačkoj metodologiji otežala donošenje zaključaka o čimbenicima koji su...
Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti
Razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti
Lana Žaja
Ovaj rad kvantitativnom i kvalitativnom analizom znanstveno-stručnog časopisa Arhivski vjesnik u razdoblju od 1899. do 2017. godine daje uvid u razvoj arhivistike prema suvremenoj znanosti. Sveukupno, istraživanje prati razvoj arhivistike kao znanstvene discipline kroz analizu triju razdoblja. U prvom razdoblju, od 1899. do 1945. godine, sadržajno se analiziraju objavljeni članci u vremenu kada je časopis obrađivao isključivo povijesne teme. U drugom razdoblju, od 1958. do 1980....
Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice
Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice
Robert Čimin
Tema rada vezana je uz područje Komarničkog arhiđakonata koji je u Popisu župa zagrebačke biskupije 1501. godine podijeljen na Gornju (Superior) i Donju Komarnicu (Inferior Kamarcza). Na tom je području upravna organizacija kroz srednji vijek često bila nejasna, a crkvena gotovo nepromijenjena od 1334. godine pa do kraja srednjeg vijeka. Danas je to područje hrvatske Gornje Podravine, a sagledat će se da li su joj granice mogle nastati već u srednjovjekovlju. Pritom je rad u osnovi...

Pages