Pages

Kontrastivna korpusna analiza prijedložne dopune u španjolskome i njezinih ekvivalenata u hrvatskome
Kontrastivna korpusna analiza prijedložne dopune u španjolskome i njezinih ekvivalenata u hrvatskome
Bojana Mikelenić
Ovaj je rad posvećen prijedložnoj dopuni u španjolskome, koju se opisuje u odnosu s predikatom i ostalim glagolskim komplementima te se određuju i analiziraju njezini ekvivalenti u hrvatskome. Prijedložna je dopuna argument glagolu, po čemu nalikuje izravnomu objektu, no oblika je prijedložnoga izraza, zbog čega se dugo svrstavala u skupinu priložnih oznaka. U literaturi se spominje više mogućih kriterija za njezinu identifikaciju i razlikovanje od ostalih komplemenata...
Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868. - 1918.)
Kriminal i represivni sustav u Osijeku u okvirima modernizacijskih procesa (1868. - 1918.)
Luka Pejić
U radu se analiziraju višestruke posljedice modernizacije u vremenu razvoja građanskog društva Banske Hrvatske na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće s posebnim naglaskom na najveći slavonski grad, Osijek. U kontekstu demografskog rasta, urbanizacije i industrijalizacije utemeljene u kapitalističkoj paradigmi, modernizacijsku preobrazbu doživio je i represivni sustav, bilo kroz artikulaciju novih zakonskih regulativa (naročito za vrijeme banovanja Ivana Mažuranića 1870-ih godina) ili...
Kulturna diplomacija Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj
Kulturna diplomacija Republike Hrvatske na primjeru projekta Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj
Anera Stopfer
U disertaciji je istraživana hrvatska kulturna politika te posebno uže područje međunarodne kulturne suradnje odnosno kulturne diplomacije. Kroz metodologiju studije slučaja, analiziran je primjer provođenja hrvatske vanjske politike i kulturne politike kroz osmišljavanje i organizaciju Hrvatske kulturne sezone u Francuskoj koja je održana u jesen 2012. godine kao rezultat međudržavnih dogovora i bilateralne suradnje između Republike Hrvatske i Francuske Republike. Hrvatska...
Kulturne politike i kulturne prakse u gradu Sisku 1945 – 1965.
Kulturne politike i kulturne prakse u gradu Sisku 1945 – 1965.
Vlatko Čakširan
Cilj istraživanja doktorskog rada utvrđivanje je utjecaja kulturnih politika na razvoj grada Siska u socijalističkom razdoblju, odnosno utjecaj kulturnih politika na stanovništvo grada i njegove kulturne prakse. Istraživanje obuhvaća obradu arhivske građe, novinskih članaka, statističkih podataka, literature... Temeljni istraživački problem je veza između provedbe kulturne politike i recepcije javnosti prema kulturi na primjeru grada Siska od 1945. do 1965. godine. Istražuje se...
Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća
Likovi dekadenata u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća
Martina Kokolari
U ovom se doktorskom radu bavimo dekadencijom u hrvatskoj književnosti na kraju XIX. i početku XX. stoljeća, odnosno likovima dekadenata u izabranim proznim djelima, koje prepoznajemo kao jedan od najčešćih karaktera u našem findesiècleovskom književnom diskursu. Da bismo na konkretnim primjerima što kvalitetnije demonstrirali na koji su način pisci fikcionalizirali dominantna duševna raspoloženja vremena, u prvim trima cjelinama, svojevrsnim uvodnim dijelovima kojima...
Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
Ljudski kapital u školama i društvo znanja u Hrvatskoj
Maja Quien
Škole kao društvene institucije igraju važnu ulogu u suvremenom društvu RH za koje se teži da bude društvo znanja. Razvoj ljudskog kapitala u školama može doprinijeti dostizanju društva znanja jer se njegovim razvojem kod odgojno-obrazovnih djelatnika, dodatno neizravno utječe i na učenike. Percepcije, procjene o IKT-u i poznavanje njene primjene, relevantne su varijable ljudskog kapitala u školi. Sve su to društveni konteksti i preduvjeti da bi se društvo znanja moglo...
Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima
Longitudinalna analiza povezanosti uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja i rizičnih seksualnih ponašanja među adolescentima
Goran Koletić
Jednostavnost pristupa internetu doprinijela je povećanju uporabe seksualno eksplicitnih sadržaja među adolescentima. Povećana je uporaba seksualno eksplicitnih sadržaja kod adolescenata dovela do pojačane zabrinutosti opće javnosti, odgojnih i zdravstvenih stručnjaka, tvoraca politika, roditelja te znanstvene zajednice glede potencijalno štetnih učinaka na stavove, vjerovanja i ponašanja adolescenata. Vrlo važno mjesto zauzima pretpostavljena veza s neželjenim ishodima za...
Matilde Serao i Marija Jurić Zagorka
Matilde Serao i Marija Jurić Zagorka
Arijela Fabrio
U ovom radu pokušali smo odrediti i usporediti dominantne odrednice novinarskog i književnog angažmana dviju spisateljica i novinarki u njihovim nacionalnim okruženjima: Matilde Serao u Italiji te Marije Jurić Zagorke u Hrvatskoj. Ove dvije književnice i 'prve novinarke', najaktivnije su u kronološki gotovo podudarnom razdoblju, iako ih vremenski i povijesno dijeli dvadesetak godina kronološke razlike u odnosu na njihovo rođenje, odnosno tridesetak godina razlike u odnosu na...
Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu
Metakognitivno rezoniranje u matematičkom kontekstu
Vanja Putarek
Iluzija proporcionalnosti predstavlja pogrešku da se svim odnosima pristupa kao da su proporcionalni, odnosno da se određene veličine shvaćaju proporcionalno povezanima čak i u situacijama u kojima to nije točno. Ova pogreška može se javiti zbog veće izloženosti učenika proporcionalnim nego neproporcionalnim odnosima te zbog veće intuitivnosti proporcionalnog modela rezoniranja nego neproporcionalnog. Upravo učestalo i intuitivno korištenje proporcionalnih odnosa dovodi do...
Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu
Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu
Aleksandar Stojanović
Prozodija je važan aspekt govora jer poboljšava informativnost izgovorenog. Jedan segment prozodije uključuje naglašavanje riječi kojim se ističe važnost jedne riječi u kontekstu sadržaja onoga što je izgovoreno, čime se može utjecati i na semantiku tog sadržaja. U tekstu, međutim, taj je aspekt izgubljen, pa je time izgubljena i ta dodatna informativnost napisanog sadržaja. Cilj ovog rada bio je istražiti mogućnosti automatskog vraćanja informacija o naglašenim riječima...
Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume
Mogućnosti primjene novih neuroznanstvenih spoznaja u analizi glume
Marinko Leš
Ovaj rad pokušat će otvoriti nove perspektive u kontekstu proučavanja izvedbe, napose glumačke, primjenom kognitivnih studija s naglaskom na neuroznanstvene spoznaje. Kognitivni obrat, koji se posljednjih nekoliko desetljeća događa u gotovo svim znanstvenim disciplinama, ukazuje na interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne pristupe znanstvenog traganja i poniranja u kompleksnost uma. Pa tako i studije izvedbe mogu imati višestruke koristi od umrežavanja s...
Motivacijske strategije nastavnika i motivacija učenika kao čimbenici uspješnosti učenja engleskoga kao stranog jezika
Motivacijske strategije nastavnika i motivacija učenika kao čimbenici uspješnosti učenja engleskoga kao stranog jezika
Magda Pašalić
U radu se istražuju bitni čimbenici procesa učenja stranoga jezika u školskom okružju, motivacijsko ponašanje nastavnika engleskoga jezika, učenička motivacija za učenje engleskoga jezika i uspjeh učenika u engleskome jeziku. Cilj rada bio je analizirati odnose koji se uspostavljaju između motivacijskih strategija koje nastavnici engleskoga kao stranog jezika primjenjuju u nastavi, triju vrsta motivacije učenika za učenje engleskoga jezika (afektivne, uporabno-komunikacijske i...

Pages