Pages

Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima
Instrumenti umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima
Vilena Vrbanić
U ovoj se doktorskoj disertaciji iznose rezultati višegodišnjih (terenskih) istraživanja instrumenata umjetničke glazbe u hrvatskim muzejima. Obrađeno je 50 hrvatskih muzeja u kojima se čuvaju. Rad je podijeljen u četiri glavna dijela, koji prate četiri geografske cjeline: središnju i sjeverozapadnu Hrvatsku; Slavoniju, Baranju i Srijem; Dalmaciju; Liku, Kvarner i Istru. Osnovna je teza rada da se instrumente, sa stajališta muzikologije, može smatrati jednima od ključnih...
Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive
Integrativno određenje cilja odgoja iz kurikulumske perspektive
Sara Kakuk
Pregledom povijesti pedagogije i školstva uočava se kako su organizirana odgojnoobrazovna nastojanja oduvijek željela svoje namjere ostvariti što jasnijim određenjem odgojnog cilja s obzirom na svrhu formiranja poželjne čovjekove osobnosti, odnosno pojedinca te šire zajednice u cjelini. Pritom se nastojalo da odgojni cilj bude konkretniji, bliži i određeniji postavljenim polazištima, znanstveno objašnjen i praktično prihvatljiv stručnoj i široj javnosti. Kako je pojam odgojnog...
Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih industrijskih radnica u razdoblju 1872.-1970.
Intersekcijska analiza uloge i položaja rovinjskih industrijskih radnica u razdoblju 1872.-1970.
Tamara Nikolić Đerić
Tema rada je analiza uloge i položaja industrijskih radnica u Rovinju od osnutka dvaju najvećih tvorničkih pogona, duhanskog i ribljeg, (1872. i 1877.) do 1970. godine. Definiranim vremenskim okvirom moguće je pratiti značajnije društveno-političke (Austro-Ugarska, Kraljevina Italija i SFRJ) i tehnološke (od manufaktura do suvremene mehanizacije okarakterizirane radom na traci) promjene s reperkusijama na društveni položaj radnica. Rad započinje pozicioniranjem autorice kroz...
Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 15. stoljeća
Izgradnja i socijalna topografija seksterija u Dubrovniku od sredine 14. do druge polovice 15. stoljeća
Matko Matija Marušić
U ovoj su disertaciji opisane i analizirane etape nastanka, razvoja i urbanih promjena seksterija u Dubrovniku na primjeru jednog specifičnog predjela grada, seksterija Sv. Nikole, u razdoblju od četrnaestog do druge polovice petnaestog stoljeća. Primarna arhivska građa na kojoj se disertacija temelji su neobjavljeni i do sada rijetko korišteni svesci javno oglašenih kupoprodaja, Venditiones Cancellariae (sv. 1. – 13.), u istraživanju analizirani usporedno s relevantnim objavljenim...
Izvor i struktura motivacije za poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Izvor i struktura motivacije za poučavanje engleskoga kao stranoga jezika
Valentina Šarac Lekić
U ovom radu istraživali smo relativno neistraženo područje motivacije nastavnika engleskoga kao stranoga jezika. Dörnyei (2001.) naglašava kako je stupanj nastavnikovog entuzijazma i predanosti jedan od najvažnijih čimbenika koji utječu na učenikovu motivaciju za učenje. Mali se broj studija bavi čimbenicima koji motiviraju i demotiviraju nastavnika engleskog jezika (Addison, 2004; Gheralis-Roussos, 2003., Mifsud, 2011.). Cilj ovog istraživanja bio je istražiti čimbenike koji...
Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku
Kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku
Miroslav Hrdlička
U radu se analizira kategorija povratnosti u hrvatskom i poljskom jeziku. Rad otvara poglavlje u kojem je opisana povratnost kao jezična kategorija u odnosu prema refleksivnosti promatranoj u okviru društvenih i humanističkih znanosti. Slijedi pregled opisa povratnosti u poljskoj i hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi u okviru kojega su istaknute razlike unutar dviju jezičnih tradicija. Osim analize same jezične građe, utvrđuje se i metajezično nazivlje kojim se jezičnu građu može...
Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi
Kauzalne povezanosti informatičkih i matematičkih kompetencija u osnovnoj školi
Gordana Paić
U suvremeno bi doba nastavni programi trebali biti usklađeni prema uzročno posljedičnim povezanostima srodnih predmeta, osobito predmeta iz STEM (Science, Technology, Engineering i Mathematics) područja. Kauzalna povezanost informatičkih i matematičkih kompetencija nije dosad posebno ispitivana, a posebno ne kod učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj. Cilj je doktorskog istraživanja izrada kauzalnog modela povezanosti informatičkih i matematičkih sadržaja u osnovnoj školi...
Književnost, književnoteorijsko i postmarksistička teorija
Književnost, književnoteorijsko i postmarksistička teorija
Zvonimir Glavaš
Središnji je cilj rada istražiti položaj književnosti i književnoteorijskog u postmarksističkoj teoriji te pritom povratno problematizirati kako dosadašnja istraživanja tog korpusa, tako i pojam postmarksizma. Premda su studije koje su prethodno nastojale odrediti postmarksističku teoriju kao distinktivan teorijski korpus propustile usmjeriti pozornost na književnoteorijsku problematiku, ona se pokazuje nezaobilaznom u temeljitijem istraživanju tog polja. Ne samo da se fenomen...
Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema
Kompleksnost života u perspektivi opće teorije sistema
Nikolina Iris Filipović
Znanost, odnosno filozofija, prvi se puta povijesno posvjedočeno pojavila otprilike u 6. st. pr. Kr., a život kao pitanje znanosti neka tri stoljeća kasnije, s Aristotelom. Ipak, pitanje života znanost je izgubila iz vida za naredni period sve do suvremene znanosti. Ova se povezanost pitanja znanosti i pitanja života istražuje u ovome radu kroz tri njegova dijela u kojima se ovom problemu pristupa na tri razine. U prvome dijelu rada temi se pristupa povijesnim pregledom razvoja...
Komunikacijske i kulturološke vrijednosti primjene audiovizualne politike EU u Republici Hrvatskoj
Komunikacijske i kulturološke vrijednosti primjene audiovizualne politike EU u Republici Hrvatskoj
Zrinka Vrabec-Mojzeš
Medijski i audiovizualni sektor igra vaţnu ekonomsku, socijalnu i kulturnu ulogu u europskim zemljama, a daje i veliki doprinos ekonomiji Europske unije. Temelj zajedničkoga audiovizualnog zakonodavstva EU-a jest Direktiva „Televizija bez granica” (TWF) usvojena 1989., a onda aţurirana 1997. godine. Njome se kroz nacionalna zakonodavstva zemalja članica nastojalo ukloniti prepreke za slobodno emitiranje TV programa na jedinstvenom trţištu, osigurati barem 50 % vremena emitiranja za...
Komunikacijski obrasci u svjetlu medijske etike u dokumentima katoličke crkve
Komunikacijski obrasci u svjetlu medijske etike u dokumentima katoličke crkve
Šime Zupčić
U suvremenom medijskom i novinarskom svijetu etička pitanja postaju sve aktualnija i relevantnija. Katolička se Crkva u svojim dokumentima izravno ili neizravno bavi pitanjima medija, kao i medijske i novinarske etike. Rad stoga istražuje odnos etičkog sadržaja i kriterija iznesenih u dokumentima Katoličke Crkve s jedne strane i suvremenih sadržaja i kodeksa medijske i novinarske etike s druge strane. U radu se analiziraju različiti etički pravci i istražuju zajedničke značajke...
Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić
Koncept žudnje u poeziji Vesne Krmpotić
Tamara Bakran
U disertaciji se bavim odnosom žudnje za transcendencijom i jezika lirike Vesne Krmpotić kao medija te žudnje. U autoričinom lirskom opusu ta se žudnja javlja kao najvažniji strukturni mehanizam, i to u odnosu lirskog ja i lirskog Ti. Promišljam, nadalje, utjecaj žudnje na sâm pjesnički jezik te postavljam pitanje što je, u konačnici, (ozbiljivi) objekt pjesničke žudnje. U osnovi je autoričin lirski svijet oblikovan tako da lirsko ja žudi (zahtijeva) da mu se otkrije Tajna,...

Pages