Pages

Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi
Doprinos iskustava iz primarnih obitelji obaju partnera kvaliteti intimne veze u mlađoj odrasloj dobi
Lana Batinić
Cilj ovoga istraživanja bio je, polazeći od postavki teorije socijalnoga učenja, ispitati učinak koji percepcija (dis)funkcionalnosti roditeljskog odnosa tijekom odrastanja ima na kvalitetu intimnih veza potomaka u mlađoj odrasloj dobi (20 – 40 godina). Budući da su roditelji prvi modeli iz čije međusobne interakcije djeca uče o tome kako partnerski odnos izgleda, brojna istraživanja pokazala su da potomci mnoge obrasce ponašanja koje su opažali kod svojih roditelja prenose i...
Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu
Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu
Ivan Perkov
Doktorski rad „Društveni aspekti sustava zbrinjavanja otpada u Zagrebu“ teorijski i empirijski izučava sustav zbrinjavanja otpada na primjeru grada Zagreba iz sociološke perspektive. Cilj je rada ustanoviti ključne društvene odnose koji utječu na poimanje otpada i postupanje s njime, a njegova je svrha ponuditi sociološki utemeljen odgovor na pitanja o društvenim odnosima među ključnim skupinama aktera važnima za sustav zbrinjavanja otpada i unutar tih skupina; o usklađenosti...
Društveni učinci tvornice u lokalnoj zajednici
Društveni učinci tvornice u lokalnoj zajednici
Sanja Miketić-Curman
Izazovi održivosti u ovome radu sagledani su u prostorno drugačijoj perspektivi od klasične urbano-ruralne, kao dio šireg prostornog konteksta urbanog područja, konkretno, urbane aglomeracije Zagreb. Takav pristup omogućio je širi uvid u odnose ekonomskih, ekoloških, kulturnih i političkih aspekata urbane održivosti zagrebačke regije bez da se izgubi izravna veza teorijskog pristupa fenomenu održivosti i same prakse tipa razvoja koji se drži razvoja održivih parametara i...
Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike
Ekoetika Alda Leopolda u perspektivi integrativne bioetike
Luka Janeš
Istraživački cilj disertacije filozofijski je prikaz biocentričkih, odnosno bioprotekcionističkih koncepata etike zemlje i ekološke savjesti američkoga šumara, ekologa i pisca Alda Leopolda (1887.–1948.), tumačenih kao paradigmatski oblik ekološke etike (ekoetike), i to korištenjem metodoloških i predmetnih odrednica integrativne bioetike kao znanstvenoga i moralnoga orijentira. Osim prikaza biografskih detalja i misaonih utjecaja koji su oblikovali Leopoldove stavove te...
Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta
Etnološko istraživanje glazbenoga dvoglasja i istarskoga identiteta
Noel Šuran
Tradicijska glazba Istre, kanat, tarankanje, bugarenje i diskantno dvoglasje, uz zajednički nazivnik - stil tijesnih intervala - dio su žive glazbene prakse, a mnogi stanovnici smatraju je vrijednim kulturnim izričajem i važnim dijelom identiteta. Izvedbe tijekom privatnih druženja i neformalnih okupljanja, svadbi, smotri i festivala te drugih javnih nastupa pokazatelj su kulturne različitosti. Na temelju dosadašnjih istraživanja i poznavanja stanja na terenu suvremenim...
Filozofiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji
Filozofiranje s djecom i mladima u integrativno-bioetičkoj edukaciji
Marina Katinić
Iako filozofija Zapada već barem dva stoljeća duhovno stanje svoga vremena razumije kao krizu, svijest o krizi na poseban način kulminira u postmoderni. Ona je obilježena krizom znanstveno-tehničke civilizacije, epistemološkom krizom zaborava pojmova istine i znanja, te krizom odgoja i obrazovanja kao odsutnošću njegove svrhe odnosno norme i sadržaja. Ovi su simptomi u skladu s još jednim fenomenom; u postmoderni svjedočimo pokušaju (samo)ukidanja filozofije. Filozofija je danas...
Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Filozofska sastavnica u spisima Benedikta Kotruljevića
Demian Papo
U radu je istražena filozofska sastavnica dvaju spisa hrvatskog renesansnog mislioca Benedikta Kotruljevića (oko 1416–1469). Prvi je spis Kotruljević dovršio 1458. godine, a prema posljednjim spoznajama naslovio ga je Libro del arte dela mercatura. Četiri knjige toga spisa posvetio je trgovanju. Drugi spis dovršio je 1464. godine, a uvriježeno ga je nazivati De navigatione. U četirima knjigama tog spisa promišljao je o plovidbi. Filozofska sastavnica u spisu o umijeću trgovanja...
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Geneza i razvoj lasinjske kulture na području središnje i gorske Hrvatske
Lea Čataj
Lasinjska se kultura u srednjem eneolitiku rasprostirala na širokom prostoru između Alpa i Dunava, a u njezinom su izričaju vidljive manje lokalne razlike. Proučavanjem dostupnog materijala i podataka s istraživanja pokušalo se dati odgovor na pitanje njezina porijekla i geneze te odnosa s kulturom Retz-Gajary. Kartirana su nalazišta u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj te su za svako od njih dani podaci o arheološkim istraživanjima i keramografiji. U analizu je ušlo ukupno 86...
Hibridni rod
Hibridni rod
Miljenka Došen
U svojoj doktorskoj disertaciji istražila sam narativne i dramske modele androginije u tekstovima bečke moderne. Analizirala sam književna djela Huga von Hofmannsthala, Leopolda von Andriana, Arthura Schnitzlera, Richarda Beer-Hofmanna, Petera Altenberga, Hermanna Bahra i Roberta Musila. Pojam androginije koristila sam kao operativni pojam za sve tipove neodređenog ili relativiranog roda koji bitno odstupaju od onodobne normativne polarizacije spolova/rodova u građanskom društvu....
Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima drugoga svjetskoga rata
Historizam i marksizam u hrvatskim ideološkim sukobima drugoga svjetskoga rata
Matko Globačnik
Glavna je svrha ove doktorske disertacije prikazati aproprijaciju historističkih elemenata u ustaškoj i marksističkih elemenata u jugoslavenskoj komunističkoj ideologiji. U tome cilju disertacija proučava zaseban razvoj tih ideologija u odnosu prema širemu krugu intelektualaca te međusobni sukob predstavnika navedenih ideologija za vrijeme Drugoga svjetskog rata na tlu Hrvatske. Disertacija je pisana na temelju djelomično ili potpuno nepoznatih izvora iz mnogobrojnih domaćih i...
Ideološki prijepori u radničkom pokretu u Osijeku (1918.-1939.)
Ideološki prijepori u radničkom pokretu u Osijeku (1918.-1939.)
Ana Rajković
U povijesnom smislu radnički se pokret većinom vezao uz socijaldemokratske stranke, unutar kojih se već krajem 19. stoljeća javila struja koja je pod utjecajem njemačkoga teoretičara Eduarda Bernstaina počela preispitivati temeljne marksističke postulate. Navedeno je pak generiralo jačanje lijeve struje unutar socijaldemokratskih stranka, koje su se nakon Prvoga svjetskoga rata izdvojile te se strukturno formirale u okviru komunističkih partija dok je dominanta struja, uvjetno...
Infrastrukturni projekti i društveno-kulturno oblikovanje prostora u Gorskome kotaru
Infrastrukturni projekti i društveno-kulturno oblikovanje prostora u Gorskome kotaru
Morana Jarec
Rad je kulturnoantropološka analiza suodnosa velikih infrastrukturnih projekata u Gorskom kotaru s populacijom i krajolikom. Primjenom kvalitativnog etnografskog metodološkog okvira, analiziraju se prakse, naracije, sjećanja, mašta i osjećaji u kontekstu tri infrastrukturna projekta: Lujzinska cesta, građena od 1803. do 1811., koja spaja gradove Rijeku i Karlovac; brana u Lokvama s akumulacijskim jezerom, građena od 1952. do 1955; i autocesta Rijeka – Zagreb, građena od 1970. do...

Pages